Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

- Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.

- Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir

- Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.

- Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.

- Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.

Ögrenme Yetkinligi

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.

- Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.

- Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip

- Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.

- Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.

- Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak

- Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.

Alana Özgü Yetkinlik

- Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.

- Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.