Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.

- Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.

- Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.

- Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.

Ögrenme Yetkinligi

- Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.

- Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.

- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

- Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.

- Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.

- Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.