İlişikinin Düzeyi
Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
1 2 3 4 5 Sağlık 
Temel Alan Yeterlilikleri
No Programın Temel Öğrenme Kazanımları
(Ağız ve Diş Sağlığı)
1234567891011121314151617181920
BİLGİKuramsal, Olgusal155355555555555554513
255355555555555554513
312111545555553135553
BECERİLERBilişsel, Uygulamalı154555555555555554513
244553535555555555533
322354535555515515155
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
13311455555555555552
22311255555555555552
322111354242311551552
YETKİNLİKLERÖgrenme Yetkinligi 13353333545552555532
25554353555553555543
35554353555553555545
YETKİNLİKLERIletisim ve Sosyal Yetkinlik133454332351115552555
243354435455335555553
322111112111111111155
4231111114131111111155
5121314343154315515355
632211113331111111155
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik135211313152211111355
234534535555553333355
3235555555155555321515
432413545355535323555
523511545255533125555
644411555455533125555


 Sağlık  Temel Alan Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5 Düzey(Ön lisans Eğitimi)
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
YETKİNLİKLER
Ögrenme Yetkinligi
YETKİNLİKLER
Iletisim ve Sosyal Yetkinlik
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
1-Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2-Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

3-Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.

1-Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.

3-Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

1-Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.

3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.

1-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

3-Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

1-Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

6-Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.

2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

3-Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

4-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

5-Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

6-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.