Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.

- Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.

- Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.

- Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.

- Ölçüm yöntemlerini sıralar.

- Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.

- Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.

- Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.

- Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.

- Materyalleri analize hazırlar.

- Materyal analizlerini yapar.

- Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.

- Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.

- Laboratuvar eksiklerini belirler.

- Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.

- Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.

- En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.

- Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.

- Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.