Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.

- Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.

- Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar

- Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.

- Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir

- Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.

- Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.

- Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.

- Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır

- Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.

- Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır

- Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır

Ögrenme Yetkinligi

- Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar

- Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

- En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

Alana Özgü Yetkinlik

- Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur

- Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler