Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.

- Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.

- Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.

- Olay yerine, hastaya/kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar

- Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar

- Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar

- İleri yaşam desteği basamaklarını listeler

- Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar

- Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar

- Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır

- Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır

- Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular

- Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır

Ögrenme Yetkinligi

- Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar

- Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır

- Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar

Alana Özgü Yetkinlik

- Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder