Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama

- Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama

- Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma

- Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama

- Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama

- Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama

- İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma

- Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme

- Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma

- İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma

- Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma

- İlkyardım tekniklerini kullanma

- Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme

Ögrenme Yetkinligi

- Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme

- Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme

Alana Özgü Yetkinlik

- Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme