Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma

- Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama

- Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme

- Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme

- Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme

- Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme

- Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma

Ögrenme Yetkinligi

- Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme

Alana Özgü Yetkinlik

- Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme