Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.

- Tesisatçılıkla ile ilgili temel kavramları açıklar.

- Isıtma, doğal gaz, sıhhi tesisat sistemlerini ve sistemlerde kullanılan ekipmanları tanır.

- Proje okur, bakımla ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Konut ve fabrika ortamlarındaki mevcut sistemlerin montaj, demontaj ve bakım işlerini açıklar.

- Bireysel ve merkezi sistemlerde karşılaşılabilecek problemlere karşı çözüm önerilerinde bulunur.

- Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.

- Teknik el aletlerinin doğru kullanımı için araştırır sorgular daha sonra uygulamaya geçer.

- Teknik alandaki bilgileri araştırma yöntemlerini kullanarak sorgular.

- Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuvarı kullanır.

- Atölye ortamında deneme ve tekniğine göre uygulama yöntemini kullanır.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.

- Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

- Teknik ingilizceyi gaz ve tesisat alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.

- Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/teknik gelişmelere duyarlıdır.

- Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.

- Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.