İlişikinin Düzeyi
Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
1 2 3 4 5 Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri 
Temel Alan Yeterlilikleri
No Programın Temel Öğrenme Kazanımları
(Su Ürünleri)
12345678910
BİLGİKuramsal, Olgusal15555555555
25555555555
BECERİLERBilişsel, Uygulamalı15555555555
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
14444444444
24444444444
YETKİNLİKLERÖgrenme Yetkinligi 14444444444
24444444444
YETKİNLİKLERIletisim ve Sosyal Yetkinlik15555555555
24444444444
33333333333
43333333333
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik14444444444
24444444444
34444444444
44444444444


 Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri  Temel Alan Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5 Düzey(Ön lisans Eğitimi)
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
YETKİNLİKLER
Ögrenme Yetkinligi
YETKİNLİKLER
Iletisim ve Sosyal Yetkinlik
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
1-Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.

2-Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.

1-Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.

1-Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

2-Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.

1-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

2-Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.

1-Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.

2-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.

4-Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

1-Alanında verileri toplar ve sonuçlarının uygulamaya aktarır.

2-Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

3-Alanıyla ilgili mevzuata uygun davranır.

4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.