Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.

- Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

- Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.

- Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.

- Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır

- Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır

- Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar

- Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir

- Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder

- Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.

Ögrenme Yetkinligi

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır

- Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar

Alana Özgü Yetkinlik

- Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.