Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Organik tarım üretimi için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma

- Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama

- Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma

Ögrenme Yetkinligi

- Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme

Alana Özgü Yetkinlik

- Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.