DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Orman Amenajmanı ORM   201 3 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DURMUŞ ÇETİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Orman amenajman kavramının teorik yapısı ile pratiğe yönelik uygulamaları ve ülke genelinde herhangi bir planlama biriminin amenajman planını hazırlamayı öğrenmek
Dersin İçeriği
Orman amenajmanının tanımı, planlama kavramı, Uluslararası ve Ulusal Ölçekte Ormancılık, Planlama yaklaşımları Aktüel-Optimal kuruluşun tespiti; alan envanteri, ağaç serveti ve artımın envanteri, yetişme ortamı envanteri, yaş sınıfları ve bonitet haritası, ortalama bonitet, Yararlanmanın düzenlenmesi; amenajman yöntemleri, işletme sınıflarının belirlenmesi, silvikültürel müdahalelerin hazırlanması, ara-son hasılat kesim planlarının oluşturulması, idare süreleri, dönüş süreleri, eta ve çeşitleri, harita okuma ve araziye uyarlama, örnekleme alanlarının belirlenmesi, GPS ile ulaşım ve ölçümler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ormancılık ana derslerinin konularıyla orman amenajmanını ilişkilendirir,
2) Meşcere tipleri ayırımını yapar, alanlarını hesaplar ve her bir meşcerenin hektardaki hacmi, göğüs yüzeyi ve artımı gibi meşcere parametrelerini hesaplar,
3) Amenajman planını okur, değerlendirir ve uygular,
4) Bir planlama birimi için karbon birikimi, oksijen üretimi, su üretimi, toprak erozyonu önleme ve eko-turizm gibi ekolojik ve sosyal fonksiyonları da dikkate alarak amenajman planını hazırlar,
5) Yaş sınıfları ile çap sınıfları amenajman metotlarının planlama ilkelerini açıklar,
6) Gerek plan kararların alınmasında gerekse işletme hedef ve kısıtlarının belirlenmesinde ilgi-çıkar (paydaş) gruplarını belirler ve planlamaya dahil eder
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
X
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
X
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
X
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
X
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
X
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
X
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
X
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
X
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
X
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
X
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
X
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
X
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
X
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
X
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Orman amenajmanının tanımı, amacı ve kapsamı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
2 Orman ekosistemi ve genel özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
3 Orman fonksiyonları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
4 Orman yapısı ve fonksiyon ilişkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
5 Ormancılıkta plan kavramı ve çeşitleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
6 Orman amenajmanında planlama kriterleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
7 Arazi uygulaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav
9 Orman işletmesinin aktüel durumunun belirlenmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
10 Orman işletmesine konu olan ormanın optimal kuruluşunun belirlenmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
11 Arazi uygulaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
12 Amenajman planı hazırlık safhasında yapılacak işlemler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
13 Amenajman planlarının uygulamada sağladığı faydalar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
14 Orman Amenajman Planlarının Uygulanması, Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
15 Orman Amenajman Planlarının Denetlenmesi, Yenilenmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar