DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Vatandaşlık Bilgisi * SB   210 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANDAÇ ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Demokratik ve etkili vatandaşlık bağlamında, Türkiyenin anayasa tarihi ve günümüz anayasal düzeni hakkında bilgilenmektir.
Dersin İçeriği
19. yüzyıldan başlayarak insan hakları ve demokrasi ile ilgili gelişmeler anayasal belgeler ışığında incelenmektedir. 1876, 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları karşılaştırmalı olarak incelenmekte, temel hak ve özgürlük anlayışındaki değişim vurgulanmaktadır. Devletin temel nitelikleri, anayasalardaki ifadeler referans alınarak analiz edilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgilendirme yok
2 Vatandaş kimdir, Vatandaşlık bilgisi neleri içermelidir, anayasanın anlamı, anayasa çeşitleri. ön okuma, araştırma
3 Senedi İttifaktan İkinci Meşrutiyete yaşanan siyasi olaylar ve Kanun-i Esasi ön okuma, araştırma
4 Osmanlı Devletinin sona ermesi ve Türkiye Cumhuriyetinin kurulması, 1921ve 1924 Anayasaları ön okuma, araştırma
5 Tek parti döneminden çok partili döneme geçiş, 1960 darbesi ve 1961 Anayasası ön okuma, araştırma
6 1970li yıllar, 1980 darbesi ve 1982 Anayasası ön okuma, araştırma
7 1982 Anayasasına göre; İnsan haklarına saygılı devlet anlayışı, demokratik devlet ve laik devlet anlayışı ön okuma, araştırma
8 Ara sınav sınav
9 1982 Anayasasına göre Yasama ön okuma, araştırma
10 1982 Anayasasına göre Yürütme ön okuma, araştırma
11 1982 Anayasasına göre Yargı ön okuma, araştırma
12 Türkiye Cumhuriyeti Devletinde kamu yönetimi (merkez yönetimi ve yerel yönetimler) ön okuma, araştırma
13 Türk siyasal yaşamını etkileyen güncel anayasa sorunları ön okuma, araştırma
14 Türk siyasal yaşamını etkileyen güncel anayasa sorunları ön okuma, araştırma
15 Türk siyasal yaşamını etkileyen güncel anayasa sorunları ön okuma, araştırma
16-17 Türk siyasal yaşamını etkileyen güncel anayasa sorunları ön okuma, araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar