DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Peyzaj Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri P   263 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.SÜHA BERBEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Arazi kullanımının, doğal kaynakların, çevrenin, ulaşımın, kentsel araçların ve diğer tüm idari yapıların planlanmasında ve yönetiminde karar vericilere teknik destek vermek amacıyla hazırlanmış, yeryüzü ile ilgili çok geniş hacimli coğrafi referanslanmış verileri veya konumsal verileri sayısallaştırılmış haritalar, hava fotoğrafları, uydu görüntüleri, istatistiksel tablolar depolama, entegre etme, analiz etme ve görüntüleme
Dersin İçeriği
Harita projeksiyonları, harita yorumlama, topografik haritalar, kartografya, coğrafi veri, GPS, konumsal analizler (nokta, çizgi, yüzey, tek katmanlı, çok katmanlı, çakıştırma) ve konumsal modeller

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Veri işleme, entegrasyonu ve analizi yapabilme
2) CBS ile çevresel modelleme
3) Haritalama yapabilme
4) Karar destek sistemlerini anlama
5) Proje planlama ve geliştirme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
X
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
X
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
X
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
X
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 CBS tanımı, uygulama alanı ve bileşenleri yok
2 Harita projeksiyon sistemleri Literatür okuma ve harita getirmek
3 Raster ve vektor veri sunumları, CBS de veri yapısı topoloji Literatür okuma
4 CBS konumsal analizlere giriş CBS nokta desen analizi ve istatistiksel yöntemleri Literatür okuma
5 CBS çizgisel analizler network analizi Literatür okuma
6 CBS yüzey analizleri, topografik analizler uygulaması, ArcGIS yazılımının tanıtılması Ödev proje
7 Interpolasyon teknikleri ve jeo-istatistik uygulaması Ödev proje
8 CBS de tek katmanlı ve çok katmanlı analizler. Ödev proje
9 Arasınav Sınava hazırlık
10 Sayısallaştırma, mesafe analizleri, çakıştırma, sınıflama ve veritabanı oluşturma içeren uygulama projesi Ödev proje
11 CBS de çevresel modelleme, tanımı, bileşenleri ve türleri Literatür okuma
12 CBS de çevresel modelleme örnekleri Literatür okuma
13 GPS ve uygulamaları Literatür okuma
14 Seyhan Nehri alt-havzasında planlamaya yönelik uygulama Ödev proje
15 Seyhan Nehri alt-havzasında planlamaya yönelik uygulama Ödev proje
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar