DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevresel Etki Değerlendirme P   303 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.MUZAFFER YÜCEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Peyzaj mimarlığı çalışma konularında ekolojinin öneminin kavranması ve ekolojik yaklaşımlı planlama ve tasarım uygulamaları için zemin hazırlanması
Dersin İçeriği
Temel ekolojik kavramlar, çevre, doğa, peyzaj, ekolojik faktörler, ekoloji biliminin çalışma alanları, sistem, doğal ve yapay sistem ekosistem kavramları, ekosistem ögeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) ÇEDin Dünyada değişik ülkelerdeki tarihsel gelişimi öğrenir.
2) ÇEDin Türkiyedeki tarihsel gelişimini öğrenir ve sorunları tartışır.
3) Planlanan herhangi bir faaliyetin çevresel etkilerini irdeler ve değerlendirir.
4) ÇED mevzuatındaki ilgili hükümleri uygulayabilir.
5) ÇED raporlarının hazırlanma ve değerlendirme süreçlerine herhangi bir paydaş olarak aktif bir şekilde katılır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
X
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Kaynak tanıtımı, ÇED nedir yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 ÇEDin Dünyada tarihsel gelişimi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 ÇEDin Türkiyede tarihsel gelişimi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Türkiyede yapılan ÇED çalışmaları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Stratejik Çevresel Değerlendirme Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 ÇED Yönetmeliği, Amaç, kapsam, dayanak, tanımlar, yetki Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 ÇED Yönetmeliği, ÇEDe tabi projeler ÇED sürecinin başlaması, Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara sınav Ara sınava kadar işlenen konulardan sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 ÇED Yönetmeliği, Halkın katılımı, komisyonlar ve görevleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 ÇED Yönetmeliği, Seçme, Eleme Kriterleri uygulama yöntemi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 ÇED Yönetmeliği, ÇED uygulanacak projeler ÇED genel ve özel formatları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 ÇED Yeterlik Belgesi Tebliğ Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 ÇEDde değerlendirme yöntemlerinin tartışılması Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 ÇEDde değerlendirme yöntemlerinin tartışılması Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 ÇED Senaryosu tartışması Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yılsonu sınavı Dönem sonuna kadar işlenen konulardan sınav hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar