DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkisel Tasarım 2 * P   332 6 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET FARUK ALTUNKASA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel Tasarım I ve II, Bitkisel Tasarım I, Bitki Materyali I, II ve III derslerinde edinilen bilgi birikimi, gözlem ve deneyimleri ekolojik ilke ve ölçütlerle bütünleştirip değişik kapsam ve ölçekteki alan kullanımlarının bitkisel tasarımlarına yansıtabilme ve uygun tür seçimi ve düzenlemeler ile işlevsel, tematik ya da simgesel kavramsallaştırma amacının etkin olduğu peyzaj mekanlarını tasarlayabilme yetisini kazandırmak.
Dersin İçeriği
Bitkilerin ölçü, biçim, renk, doku özellikleri ve görsel algılama ilişkisi, ses, koku ve duyusal algılama, bitkilerde ekolojik ortama, yaşa ve mevsimlere bağlı görsel değişimlerin algılama ve davranış üzerine yansıması, bitkisel düzenlemenin değişik temalarında algılama ve davranış, işlevsel ve felsefi kavramsallaştırma ilkeleri ve işlevsel-tematik tasarlar geliştirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
X
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
X
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
X
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
X
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
X
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
X
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve temel kavramlar, işlevsel kavramlar, estetik ve felsefi kavramlar ve kavramsallaştırma kuramı Kentteki bitkisel tasarım örneklerini kapsayan görsel doküman oluşturma çalışmaları
2 Bitkilerin ölçü ve biçim özellikleri ve görsel algılama ilişkisi Kentteki bitkisel tasarım örneklerini kapsayan görsel doküman oluşturma çalışmaları
3 Bitkilerin renk ve doku özellikleri ve görsel algılama ilişkisi Kentteki bitkisel tasarım örneklerini kapsayan görsel doküman oluşturma çalışmaları
4 Bitkilerde ses, koku ve duyusal algılama; bitkisel tasarımda birey, grup ve çoklu grup etkilerine giriş Kentteki bitkisel tasarım örneklerini kapsayan görsel doküman oluşturma çalışmaları
5 Bitkisel tasarımda birey, grup ve çoklu grup etkileri, değişik ortam ve temalarda birey, grup ve çoklu grup kullanımının işlevsel başarımı Kentteki bitkisel tasarım örneklerini kapsayan görsel doküman oluşturma çalışmaları
6 Bitkisel tasarımda birey, grup ve çoklu grup etkileri, değişik ortam ve temalarda birey, grup ve çoklu grup kullanımının estetik başarımı Kentteki bitkisel tasarım örneklerini kapsayan görsel doküman oluşturma çalışmaları
7 Bitkisel tasarımda birey, grup ve çoklu grup etkileri, değişik ortam ve temalarda birey, grup ve çoklu grup kullanımının davranışsal başarımı Kentteki bitkisel tasarım örneklerini kapsayan görsel doküman oluşturma çalışmaları
8 A R A S I N A V
9 1/500 ölçekli bir peyzaj tasarı üzerinde belirlenen temaya uygun bitkilendirme ön tasarı çalışmaları, işlevsel kavramsallaştırma, estetik-felsefi kavramsallaştyrma Eskiz çalışmaları
10 1/500 ölçekli bir peyzaj tasarı üzerinde belirlenen temaya uygun bitkilendirme ön tasarı çalışmaları, işlevsel kavramsallaştırma, estetik-felsefi kavramsallaştırma Tasarımın bilgisayar ortamına aktarılarak iki ve üç boyutlu görünümlerin elde edilmesi
11 1/500 ölçekli alandan seçilen 1/200 ölçekli değişik bölümlerde ve değişik temalarda ayrıntılı kavramsallaştırma çalışmaları Tasarımın bilgisayar ortamına aktarılarak iki ve üç boyutlu görünümlerin elde edilmesi
12 1/500 ölçekli alandan seçilen 1/200 ölçekli değişik bölümlerde ve değişik temalarda 1/200 ve 1/100 ayrıntılı kavramsallaştırma çalışmaları Tasarımın bilgisayar ortamına aktarılarak iki ve üç boyutlu görünümlerin elde edilmesi
13 1/500 ölçekli alandan seçilen 1/200 ölçekli değişik bölümlerde ve değişik temalarda 1/200 ve 1/100 ayrıntılı kavramsallaştırma çalışmaları Tasarımın bilgisayar ortamına aktarılarak iki ve üç boyutlu görünümlerin elde edilmesi
14 1/500 ölçekli kavramsal, 1/200 ve 1/100 ayrıntılı bitkilendirme tasar kararlarının oluşturulması Tasarımın bilgisayar ortamına aktarılarak iki ve üç boyutlu görünümlerin elde edilmesi
15 1/500 ölçekli kavramsal, 1/200 ve 1/100 ayrıntılı bitkilendirme tasarının tamamlanması Tasarımın bilgisayar ortamına aktarılarak iki ve üç boyutlu görünümlerin elde edilmesi
16-17 YARIYIL SONU SINAVI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar