DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turizm Ve Rekreasyon Alan Planlaması * PM   447 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.HAKAN ALPHAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre üzerinde önemli değiştirici etkileri olan bir kullanım alanı olarak turizm kavramını belirleyen ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik özelliklerin ortaya konması, bu temelde kaynakların devamlılığını nitel ve nicel göstergeler yardımı ile tesis edecek araç ve yöntemlerin aktarılması.
Dersin İçeriği
Boş zaman, rekreasyon ve turizm kavramlarının tanımlanması. Turizmin gelişme eğilimleri ve çevre kaynakları arasındaki ilişki. Turizmi gelişimini etkileyen doğal ve sosyal altyapı . Turizmin çevre kaynakları üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri Kaynaklarının kullanımı açısından değerlendirilmesi. Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir gelişme ve turizm ilişkileri. Turist ve yerel halkın çevreyi ve çevre kaynaklarını algılama biçimi ve sürdürülebilir turizm. Turizmin sürdürülebilir olmasını gerektiren nedenler. Sürdürülebilir turizmin başarıya ulaşmasındaki ölçütler. Sürdürülebilir turizm uygulamalarından elde edilen sonuçların değerlendirilmesi. Turizmde taşıma kapasitesi. Doğal ve kültürel çevre kaynaklarının korunmasına yönelik turizm planlaması. Çevresel ve sosyal konuların turizm planlamasına entegrasyonu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
X
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
X
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
X
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
X
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
X
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
X
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Boş zaman, rekreasyon ve turizm kavramlarının tanımlanması
2 Turizmin gelişme eğilimleri ve çevre kaynakları arasındaki ilişki Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
3 Turizmi gelişimini etkileyen doğal ve sosyal altyapı Turizmin çevre kaynakları üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri Kaynaklarının kullanımı açısından değerlendirilmesi Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
4 Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir gelişme ve turizm ilişkileri. Turist ve yerel halkın çevreyi ve çevre kaynaklarını algılama biçimi ve sürdürülebilir turizm Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
5 Turizmin sürdürülebilir olmasını gerektiren nedenler Sürdürülebilir turizmin başarıya ulaşmasındaki ölçütler Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
6 Sürdürülebilir turizm uygulamalarından elde edilen sonuçların değerlendirilmesi Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
7 Turizmde taşıma kapasitesi Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
8 Doğal ve kültürel çevre kaynaklarının korunmasına yönelik turizm planlaması Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
9 Çevresel ve sosyal konuların turizm planlamasına entegrasyonu Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
10 Arasınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları, ders notları ve önerilen yardımcı kaynaklardan çalışarak sınava hazırlanmak.
11 Ekoturizm: Kuramsal çerçeve, uygulamalar, ekoturizmin ekonomik etkisi Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
12 Turizm ve rekreasyon kaynaklarının değerlendirilmesi ve izlenmesinde kullanılan yöntemler Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
13 Örnek çalışmalar Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
14 Mikro Projelerin Sunumu Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
15 Mikro Projelerin Sunumu Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
16-17 Yıl Sonu Sınavı Yıl sonu sınavına kadar işlenmiş konuları, ders notları ve önerilen yardımcı kaynaklardan çalışarak sınava hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar