Archaeology (with Thesis)

Master's Degree - Instıtute Of Socıal Scıences

Relation Between Program's Learning Outcomes and National Qualification Framework

NQF-HETR Defination PLO01 PLO02 PLO03 PLO04 PLO05 PLO06 PLO07 PLO08 PLO09 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Beşeri bilimler alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
4 2 4
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Beşeri bilimler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.
2 3 2
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Beşeri bilimler alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır.
4 3
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Beşeri bilimler alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
2 3 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Beşeri bilimler alanında karşılaşılan sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak çözümler.
3 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır.
4 4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Beşeri bilimler alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
3 4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Beşeri bilimler alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.
3
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürütülen çalışmalarda bireysel olarak bağımsız çalışır ve/veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözüm üretir.
3
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve ekip çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder.
2 4
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
3 2
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirir.
3 3 3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Beşeri bilimler alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.
4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumda kültür ve sanat duyarlılığını geliştirir.
4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Beşeri bilimler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
3
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Beşeri bilimler alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır.
3 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Beşeri bilimler alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama aşamalarını planlar ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3


Program Learning Outcomes

Order Type Program Learning Outcomes
PLO01 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Develops the knowledge gained in the undergraduate education in the field of archeology at the level of expertise.
PLO02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Have current information about the field.
PLO03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Explains the basic concepts related to archaeology.
PLO04 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Conducts interdisciplinary research and analysis in the field of archaeology.
PLO05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Uses the practical methods and techniques acquired in the field of archaeology.
PLO06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Handles the information acquired in the field within the framework of ethical rules.
PLO07 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Recognizes the cultures of Çukurova region.
PLO08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Defines the relations between Çukurova and the surrounding cultural regions.
PLO09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Explains the cultural development of Çukurova region.
PLO10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Collects data related to the field of archaeology.
PLO11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Defines movable and immovable cultural assets.
PLO12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Interprets the knowledge acquired in the field at a critical level.
PLO13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Develops appropriate solutions to research problems.
PLO14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uses the knowledge and experience gained in the field at the expert level in field and laboratory studies.
PLO15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Carries out national and international studies and projects related to the field of archaeology.