Science Education

Doctorate Degree - Instıtute Of Socıal Scıences

Relation Between Program's Learning Outcomes and Courses

Course PLO01 PLO02 PLO03 PLO04 PLO05 PLO06 PLO07 PLO08 PLO09 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15 PLO16 PLO17 PLO18 PLO19 PLO20
FBE803 (Elective) 4 5 4 4 4 5 5 5 4
FBE804 (Elective) 3 5 4 4 3 4 3 5 3 3 3
FBE805 (Elective) 3 2 5 5 3 4 3 3 3
FBE806 (Elective) 4 4 4 3 5 4 5 3 3 5 5
FBE807 (Elective) 3 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4
FBE808 (Elective) 5 4 5 5 5 4 5
FBE809 (Elective) 5 5 5 5 5 4 4
FBE810 (Elective) 5 3 4 4 3 4 4 4
FBE811 (Elective) 5 4 3 3 3
FBE812 STEM Education Sample Applications in the Context of Student 2.0 and 21st Century Skills (Elective) 5 4 3 3 3 5 3
FBE813 (Elective) 5 5 4 5 5 5 5 5
FBE1800 (Compulsory) 3 4 4 3 3 5 3 5 1 4 4 4 5 4 5 4 1
FBE800 (Compulsory) 4 5 4 2 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 5
FBE801 (Compulsory) 5 5 3 5 5 3 5 4 5
FBE802 (Compulsory) 5 5 5 4 5
FBES800 (Compulsory) 5 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4


Program Learning Outcomes

Order Type Program Learning Outcomes
PLO01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen Bilimlerinde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar
PLO02 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Fen eğitimi ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini etik çerçevesinde araştırı ve uygular.
PLO03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
PLO04 Belirsiz Lisans ve yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
PLO05 Belirsiz Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
PLO06 Belirsiz Fen eğitimi konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
PLO07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
PLO08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
PLO09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası düzeydeki fen eğitimine yönelik uygulamaları eleştirir.
PLO10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
PLO11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
PLO12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
PLO13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
PLO14 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
PLO15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Fen Eğitimi alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerini geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir, süreç içinde sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
PLO16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili yeni ve özgün fikirler üretir, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
PLO17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Fen eğitimi alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
PLO18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır
PLO19 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır
PLO20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır