Mimarlık (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Mimarlık Yüksek Lisans Programı Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak 1995-1996 Eğitim –Öğretim Yılı Bahar Döneminde öğrenci alımına başlamıştır. Mimarlık Yüksek Lisans derecesini alabilmek için bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması krediye dâhil olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programında alınabilecek azami ders sayısı ise on adettir. Öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul gerekçeli kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ilave dersler aldırılabilir. Ders aşaması; uzmanlık alan dersleri ve seminer dâhil toplam 60 AKTS’den, tez aşaması; uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dâhil 60 AKTS’den az olamaz. Tez aşamasında, tez çalışması dersine her dönem kayıt yaptırılır. Tez çalışmasının değerlendirilmesi tez savunması sonucu jüri kararı ile belirlenir. Bir öğrenci bir dönemde uzmanlık alan dersi ve seminer hariç, 15 krediden fazlasını alamaz. Seminer dersi, ders aşamasında yapılır. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup programı tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Dönem eksiltmesi yaptıran öğrencilerde ders süresi, toplam alınması zorunlu ders sayısı, ders kredisi ve AKTS ders kredi koşullarını yerine getirmiş olmak kaydı ile bir yarıyıl düşebilir. Tez süresi, tez özetinin/önerisinin enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihte başlar. Tez süresi iki yarıyıldan az olamaz. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini, seminerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması 2,50’nin altında olan öğrenciler tez aşamasına geçemez.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Mimarlık Yüksek Lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Seminer dersi ve tez çalışması krediye dahil olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ONUR ERMAN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. SIDIKA SEREN GÜVEN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. FAZİLET DUYGU SABAN

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. ÖZLEM ŞENYİĞİT

Amaç

Mekan düzenleme alanında çevresel kültürel ve teknik bağlamda eğitim vererek, öğrencilere çağdaş gelişimler konusunda uzmanlık kazandırmak, bilimsel alanda gelişmelerini sağlamak ve yenilikçi yaklaşımlarla deneyim kazandırmaktır. Bu doğrultuda öğrenciler, kuramsal ve kültürel derslerin yanısıra seminerlerle uygulama laboratuvarları ve stüdyolardaki pratik çalışmalarla teknik becerileri artırılarak, çağdaş ve profesyonel düzeyde yetiştirileceklerdir. Öğrenciler ilgi alanlarına göre seçecekleri derslerle uzmanlık alanlarını belirleyeceklerdir.

Hedef

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı’nın hedefi, fiziksel çevre kontrolü, taşıyıcı sistem, yapı elemanları ve yapı malzemesi alanlarında; kuramsal ve uygulamaya yönelik, yaratıcı, yenilikçi, çevreye uyumlu, ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik çalışmalar ortaya koyan, yeni kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak için daha az doğal kaynak ve enerji tüketilmesi gerektiği bilincine sahip, güncel-geleceğe yönelik bina teknolojilerini etkin ve doğru tasarlayan ve kullanan, ulusal-uluslararası akademide veya sektörde başarılı uzman meslek insanları yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Mimarlık Lisans programından mezun olmak ve Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün başvuru koşullarında belirttiği yabancı dil ve ALES sınav şartını yerine getirmek. Başvuru koşullarında varsa belirtilen diğer koşulları sağlamak. Başvuru ardından yapılan yazılı ve sözlü sınavda yeterli başarıyı göstermek.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Yüksek Mimar

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ile birlikte 120 AKTS'yi başarıyla tamamlamış olmak ve tez çalışmasını sunarak başarılı bulunmak. Tezli yüksek lisans çalışmasını tamamlayan lisansüstü öğrencileri program sonunda Yüksek Mimar ünvanı alır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar Çukurova Üniversitesi'nde veya herhangi bir üniversitede doktora programına başvurabilirler.

Staj

Tezli yüksek lisans programından zorunlu staj şartı bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İşyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yüksek lisans programında çift anadal, yan dal, ortak program olanakları yer almamaktadır. Yüksek Lisans eğitimi sırasında Erasmus programından yararlanılabilir.

İstihdam Olanakları

Yüksek mimar ünvanı ile mimarın ihtiyaç duyulduğu alanlarda uzmanlaşmış olarak çalışmanın yanısıra mimarlık doktora programlarına katılabilirler. Üniversitelerin ilgili alanlarında yarı zamanlı ya da tam zamanlı öğretim elemanı olarak çalışabilirler.