Sınıf Öğretmenliği (Tezsiz) (Uzaktan Öğretim)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Bu programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Sınıf öğretmenliği alanında çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan öğretmenler yetiştirmek. Bu amaca yönelik olarak, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı kurulu tarafından belirlenen Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans çerçeve programı doğrultusunda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür dersleri, alanında uzman öğretim üyeleri rehberliğinde, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

1 Yıl - 60 AKTS

Özellik ve Tanım

Sınıf öğretmenliği Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programının amacı, İlkokul 1.-4. sınıf kapsamında yer alan farklı alanlar ve öğretmen yetiştirme alanındaki bilimsel bilgiyi geliştirecek, eğitim alanındaki problemlere çözümler oluşturabilecek ve eğitim uygulamalarının niteliğini ve kalitesini artırmak adına bilimsel faaliyetlerde bulunacak öğretmenler yetiştirmektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. AYPERİ SIĞIRTMAÇ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. ÇAĞATAY AKYOL

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. ANA MARIA GÜNSEL

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ALPER YONTAR

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. FİLİZ YURTAL

Amaç

Çukurova Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğretmenlerin, çağdaş eğitim kuramları ve uygulamaları ışığında eğitimin kuramsal bilgi temelini edinen, bu bilgi temelini farklı türdeki (köy, şehir, devlet, özel…) ilkokullarda etkili bir şekilde uygulayabilen; bu okulların, okullardaki öğrencilerin ve okulların içinde bulunduğu toplumun gelişimine yön verebilen, ulusal ve uluslararası iş birliği ile mesleki gelişimini sürekli kılabilen; toplum ve çevre duyarlığı yüksek bireyler olarak yetişmelerinde eğitimlerine destek olmayı ve ayrıca öğretmenlerin, mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri ya da karşılaştıkları problemleri çözebilmelerine yardımcı olabilecek bilgi ve becerilerle donanmalarını ve bu süreci etkili ve sürekli kılacak bilimsel bilgiyi üretmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Sınıf Öğretmenleri yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Sınıf Öğretmenliği mezunu olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sınıf öğretmeni olarak çalışıyor olmak ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki hükümlerde belirtilen koşuları sağlıyor olmak gerekmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Programın Sonunda Kazanılan Derecenin Kuralları bulunmamaktadır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda tezsiz yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda tezli yüksek lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programın değişim olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler öğretmenlik ve araştırma faaliyetlerine katılabilir, alanında tezli yüksek lisans yapabilirler.