Sınıf Öğretmenliği

Lisans Programı - Eğitim Fakültesi


Temel Bilgiler

Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalının tarihi Adana Eğitim Enstitüsüne dayanmaktadır. Enstitü, 1992’de 4 yıllık programa yükseltilerek Sınıf Öğretmenliği Bölümüne dönüşmüştür. 1997’de İlköğretim Bölümünün kurulmasıyla bu çatı altında yer alan program, 2018 yılında YÖK’ün Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarını güncelleme çalışmasıyla Temel Eğitim Bölümü çatısı altında Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı ile birlikte Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı olarak yer almıştır. Sınıf Öğretmenliği programı ilk lisans öğrencilerini 1992 yılında almış olup, ilk olarak 1996-1997 eğitim öğretim yılında mezun vermiştir. Anabilim dalımızda 1997 yılında ikinci öğretim programı açılmış, 2011 yılında ise programa son kez öğrenci alınmıştır. Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, 1992-1993 eğitim öğretim yılından beri lisans, 2013-2014 yılından beri yüksek lisans ve 2018 yılı itibari ile doktora programlarına sahiptir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Sınıf Eğitimi Lisans Programı: Kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan toplam 240 AKTS içeren bir programdır. Programa 2021-2022 öğretim yılında Eşit Ağırlık (EA) puan türüyle 52 öğrenci alınmış olup, taban puanı 327,51656'dır. Mezunlar TYÇÇ 6. Düzey, EQF-LLL 6. Düzey, QF-EHEA 1. Düzey olarak belgelenmektedirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ÖZLEM KAF

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. ÇAĞATAY AKYOL

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. ANA MARIA GÜNSEL

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ALPER YONTAR

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. FİLİZ YURTAL

Amaç

Sınıf Öğretmenliği Programının öncelikli amacı, öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip; insana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitimsel gelişmedeki yerini, rolünü kavramış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş; kamusal yararları gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen öğretmenler yetiştirmektir.

Hedef

1996-1997 eğitim-öğretim yılında ilk lisans mezunlarını veren ana bilim dalımız, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yirmi beşinci mezunlarını vermiştir. Ana bilim dalımız; yaklaşık otuz yıllık tecrübesi, yeterli sayıda ve nitelikli öğretim elemanı kadrosuyla özellikle meslek alanı için nitelikli eğitim vermeyi ve mezunlarını farklı istihdam alanlarına hazırlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda etik ilkeler çerçevesinde, mevcut kaynak ve olanaklarıyla sınıf öğretmeni yetiştirme konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrencilerin sınıf öğretmenliği programına yerleşebilmeleri için Yükseköğretim Kurumları Sınavından yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir. Programa öğrenci kabulü 2018 yılına kadar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavlarından alınan TM-2 puan türü ile olmuştur. 2018 yılında üniversiteye giriş sınavlarının değişmesi nedeniyle bu programa öğrenci alımı, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarında aynı puan türünden (EA) alınan puanlara göre yapılmaktadır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Lisans mezunu, Sınıf Öğretmeni

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Programdan mezun olan öğrenci, öğrenim hayatına lisansüstü eğitimlerle devam edebilmektedir.

Staj

İki yarıyıl, devlet ilkokulları

Uygulamalı Ders

Program kapsamında yer alan Öğretmenlik Uygulaması-I ve Öğretmenlik Uygulaması-II dersleri Milli Eğitime bağlı okullarda, bakanlıkla kurulan işbirliği kapsamında gerçekleştirilmektedir.

İş Yeri Eğitimi

Öğretmenlik Uygulaması-I ve Öğretmenlik Uygulaması-II dersleri bu özellikte derslerdir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift ana dal programı; ilgili bölümün/anabilim dalının isteği, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diplomasıalmalarınısağlayan bir programdır. Çift ana dal ile ilgiliesaslar Senato tarafından belirlenir. Yan dal programı; ilgili bölümün/anabilim dalının isteği, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir ve bölümün/anabilim dallarının işbirliğiyle yürütülür. Yan dal programı; herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yan dal programını izlemelerine olanak veren programdır. Yan dal programı ayrı bir lisans programıanlamını taşımaz. Yan dal ile ilgiliesaslar Senato tarafından belirlenir.

İstihdam Olanakları

Programı başarı ile bitiren öğretmen adayları devlet okullarında ve özel okullarda “Sınıf Öğretmeni” olarak istihdam edilebilmektedir. Mezunlarımız bunun dışında dershanelerde, eğitim materyalleri tasarım ve pazarlama firmalarında ve bir lisansüstü programa devam ederek üniversitelerin akademik kadrolarında görev alabilmektedirler.