Su Altı Teknolojisi

Ön Lisans Programı - Yumurtalık Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Su Altı Teknolojisi Programı Yumurtalık Meslek Yüksekokulu'nda ilk defa 2010 yılında eğitim vermeye başladı. Programda, ülkemizde önemli bir alan olan ve eksikliği hissedilen profesyonel sualtı adamı alanında ara teknik eleman ihtiyacını karşılaya yönelik eğitimler verilmektedir. Eğitim çıktıları sualtı inşaatları, sudaki gemilerin karaya çekilmeden onarımı, sörvey çalışmaları, sualtı arama-kurtarma çalışmaları, sualtı boru ve iletişim hatlarının döşenmesi, sualtı boru hatlarının bakım-onarım işleri, basınç odası kullanma, dalış projeleri geliştirme, dalış organizasyonları kurma ve yönetme yeteneğine sahip teknik elemanlardır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Su altı Teknolojisi Programları; Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı'nın 02.9.1997 tarih ve 3098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği ve MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 17.11.2003 tarih ve 255 sayılı “I. Sınıf Dalıcı Eğitim Programı” hakkındaki kurul kararına uygun olarak hazırlanarak Yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile açılmaktadır. Su altı Teknolojisi iki yıllık ön lisans programıdır. Programda 2 yıl eğitim verilmektedir. İlk yıl serbest dalış, can kurtarma ve aletli dalış eğitimi verilmekte ve öğrenciler ilk yılın sonunda kamu ve özel kuruluşlarda alanında staj yapabilmektedirler. Sualtı Teknolojisi Programı’ndan mezun olan adaylar Profesyonel Sualtıadamı yeterlik belgesi almak için liman başkanlıklarına başvurarak öğrenimleri süresince toplam 50 saat dalış yaptıklarını gösteren dalış kayıt defteri ve Basınç Odasında fiilen 25 saat dalış yaptıklarını tasdikli dalış kayıt defteri ile diğer evrakları ilgili liman başkanlıklarına ibraz ettiklerinde, “Birinci Sınıf Dalgıç ve Tazyik Odası Operatörü” yeterlik belgesini almaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MEHMET ÇELİK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. ÖZGÜR YILMAZ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. MEHMET ÇELİK

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. ÖZGÜR YILMAZ

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. Arben Erol MALJA

Amaç

Ülkemizin ihtiyacı olan profesyonel sualtı adamlarını yetiştirmek üzere Su Altı Teknolojisi alanında evrensel insani değerlere bağlı, konusunda uzman ulusal ve uluslararası iş gücü taleplerini karşılayabilecek iş gücünün yetiştirilmesidir.

Hedef

Ülkemizin ihtiyacı olan profesyonel sualtı adamlarını yetiştirmek üzere Su Altı Teknolojisi alanında evrensel insani değerlere bağlı, konusunda uzman ulusal ve uluslararası iş gücü taleplerini karşılayabilecek iş gücünün yetiştirilmesinde en iyi kurum olabilmek.

Kayıt Kabul Koşulları

Su Altı Teknolojisi Programına lise ve dengi okul mezunu olanlar arasından, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Su Altı Teknolojisi Programına Merkezî Yerleştirme Sınavında TYT puan türünden yeterli puanı alan adaylar, ÖSYM’ce yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirilir. Su Altı Teknolojisi Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde öğrenci işleri birimi tarafından yapılır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

-Ön Lisans Diploması -Liman Başkanlıklarına Başvurarak '' 1. Sınıf Dalgıç'' belgesi alırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Ç.Ü. Yumurtalık MYO' nun öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, İşyeri Uygulamalı Eğitimi (80 günü, en az 50 saat dalışı olmak üzere İşyeri Uygulamalı Staj Eğitimi) çalışmalarından başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış (120 AKTS), ağırlıklı genel not ortalamasını en az 50 (4.0 üzerinden en az 2.00) düzeyine çıkarmış ve Çukurova Üniversitesi Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Su Altı Teknolojisi Programı ön lisans diploması verilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Su Ürünleri Fakülteleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümlerine dikey geçiş sınavına girerek aldıkları puan ile başvurabilirler.

Staj

1.sınıf sonunda 40 gün ve 2.sınıf sonunda 40 gün olmak üzere toplam 80 gün stajını tamamlaması gerekir. Eğitim öğretim ve staj süresi içerisinde toplamda 50 saatten fazla dalışı olması gerekir.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersler ilgili atölyelerde ve alanlarda yapılır. Dalış uygulamaları programa ait 5x10m boyutlarında yaklaşık 6 metre derinliğindeki havuzda gerçekleştirilir. Daha sonra eğitimin içeriğine göre deniz dalışları yapılır. Programa ait basınç odasında ise satıh dekompresyon uygulamaları yapılmaktadır. Kaynak kesim gibi el becerisi gerektiren uygulamalar kaynak atölyesinde gerçekleştirilir.

İş Yeri Eğitimi

Su Altı Teknolojisi Programı Programı kapsamında öğrencilere verilen uygulama ve teorik derslerdeki bilgilerin, 80 iş günü süresince iş yeri uygulamalı yaz stajında yaşayarak deneyimledikleri, iş gücüne katılım öncesinde öğrencilere iş deneyimi ve gerçekte ne yapabildiklerini kendileri ve bağımsız üçüncü bir taraf tarafından değerlendirildiği bir süreçtir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezun olan kişiler aldıkları belgeler ile özel sektörde sanayi dalgıcı olarak, hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan merkezlerde basınç odası operatörü olarak ve turizm sektöründe dalgıç olarak çalışabilirler. Ayrıca mezunlar kamu kurum ve kuruluşlarında ilan edilen kadrolara başvurarak dalgıç veya basınç odası operatörü olarak tekniker ünvanı ile çalışabilmektedir.