Oyunculuk

Lisans Programı - Devlet Konservatuvarı


Temel Bilgiler

Program 4 senelik bir eğitim sürecini kapsayan, oyunculuk sanatının gerektirdiği üst düzey teknik ve meslekil eğitim vererek nitelikli tiyatro oyunculuk sanatçıları yetiştiren bir eğitim programıdır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Ç.Ü. Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk programı içerisinde öğrencilerin kullanımına sunulan 1 adet tiyatro salonu, 1 adet atölye sahnesi, 2 adet stüdyo, 1 adet şan stüdyosu, 1 adet dekor yapım atölyesi, 1'er adet aksesuvar ve kostüm odaları bulunmaktadır. Programımızda öğrenim gören öğrencilerimiz bu alanlarda sahne ve için danışmanları eşliğinde çalışabilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda, her yıl eğitim yılı nisan ayı içeresinde Lisans IV. sınıf öğrencilerimiz tarafından hazırlanan bir mezuniyet oyunumuz seyirci ile buluşmaktadır. Mezuniyet oyunumuz çeşitli festival ve yarışmalara katılmış olup ve çeşitli dereceler elde etmiştir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. İsmail DİKİLİTAŞ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. SEMİN SÜEDA ÇÖLCÜ

Erasmus Koordinatörü

Doç. VANIA PETROVA BATCHVAROVA

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. SİBEL AKYÜREK

Amaç

Oyunculuk sanatının teknik ve yöntemlerini çağın gereksinimlerini göz önünde bulundurarak öğrencilerine aktarmak, Türkçe'yi mesleğin gerektirdiği diksiyon kuralları çerçevesinde doğru, güzel ve etkili kullanma yeterliliğine sahip, kendi bedenini, duygu ve düşünce dünyasını tanımış ve tahlil etmiş olarak sahne üzerinde bedenini bir enstrüman olarak kullanma yetisi kazanmış, estetik bakış açısı edinmiş, öğrendiği bilgileri sentezleyip çağın gereklerini dikkate alarak eleştirel bir bakış açısı geliştirmiş, sanat ahlakına ve meslek disiplinine sahip, ulusuna, kendine ve insanlığa karşı üzerine düşen sorumluluğun bilincinde, toplumun sosyal ve moral değerlerini göz önünde bulunduran, mesleki açıdan yetkin, araştırmacı, katılımcı, yenilikçi ve yaratıcı oyuncular yetiştirmek.

Hedef

Oyunculuk lisans programı olarak hedefimiz; ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen mezunlar yetiştirmek; mezunlarımız ve sanatsal çalışmalarımızla ülkemizin sanat yaşamına katkı sunmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

(1) Genel Kabul Koşulları: Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerine alınacak öğrencilerde aranacak genel koşullar şunlardır: a) Sağlık durumu(fiziksel ve ruhsal açıdan) ilgili Anasanat/Sanat dalı için gereken ölçütlere uygun olmak. b) Herhangi bir resmi veya özel okuldan disiplin suçuyla ilişkisi kesilmemiş olmak. c) Devlet Konservatuvarlarının Müzik ve Sahne Sanatları Liselerinin ilgili Anasanat / Sanat dallarından mezun olmak veya lise veya dengi okul mezunu olmak. d) Devlet Konservatuvarları Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri dışında bir Liseden mezun olan adaylar için başvuru yapılacak yılın TYT puan türlerinin birinden en az 150 puan ve üzeri puan almış olmak. e) Sahne Sanatları Bölümü (Oyunculuk Anasanat Dalı) kabul sınavlarına başvurabilmek için; dalı için gereken yeteneklere sahip olmak ve en çok 25 yaşında olmak. f) Yabancı uyruklu adaylar için; Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesinde belirtilen koşullara sahip olmak. g) Rektörlük tarafından ilan edilen süre içinde ön kayıt ile ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlayarak ilgili birime teslim etmiş olmak. h) Rektörlük tarafından ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak. (2) Sahne Sanatları Bölümü (Oyunculuk ASD.) için giriş sınavları “Ön Eleme Sınavı”, “Baraj Sınavı” ve “Kesin Kabul Sınavı” olmak üzere üç aşamadan oluşur: a) Ön Eleme Sınavı (1. Aşama Sınavı): Başvuru tarihlerinde ön kayıtlarını eksiksiz yaptırmış olan adaylar Ön Eleme Sınavına katılırlar. Bu sınavda başarılı olan adaylar Baraj Sınavına girmeye hak kazanırlar. b) Baraj Sınavı (2. Aşama Sınavı): Ön Eleme Sınavında başarı gösteren adaylar Baraj Sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olan adaylar kesin kabul sınavına girmeye hak kazanırlar. c) Kesin Kabul Sınavı (3. Aşama Sınavı): Baraj Sınavında başarı gösteren adaylar Kesin Kabul Sınavına alınırlar. Kesin Kabul Sınavında başarılı olan adaylar kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. d) Sahne Sanatları Bölümünde Ön Eleme, Baraj ve Kesin Kabul Sınavlarında başarı notu 100 (Yüz) üzerinden 70 (Yetmiş) puandır. Tüm sınavlarda başarılı olan adayların “Özel Yetenek Puanı” 3. Aşama Kesin Kabul Sınavı’nda almış olduğu puan olarak kabul edilir. (3) Oyunculuk Programı Kabul Sınavlarına ilişkin özel koşullar şunlardır: a) Adaylar ikisi komedya, ikisi tragedya olmak üzere en az dört serbest parça ve bir adet şiir hazırlamak zorundadır. b) Ön Eleme Sınavında adaylar hazırlamış oldukları serbest parçalardan ikisini Komisyona sunmak zorundadır. c) Baraj sınavında adaylar yapılacak Genel Kültür, Genel Tanıma, Ses-Kulak, Ritim-Dans, Hareket sınavlarında başarılı olmak ve hazırlamış oldukları serbest parçalardan Komisyona sunmadığı iki parçayı Komisyona sunmak zorundadır. Komisyon gerekli bulursa adaylara zorunlu parça verebilir, doğaçlama ve toplu çalışma yaptırabilir; ayrıca adayların kulak-burun-boğaz-göz, ortopedi (genel beden) konularında muayene edilmesini ve psikolojik testlere tabi tutulmasını isteyebilir. d) Kesin kabul sınavında adaylar yapılacak doğaçlamalarda ve mülakatta başarılı olmak zorundadır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Sanatçı

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Programımızda Staj Dersi uygulaması bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Konservatuvarda dersler esas meslek dersleri, yardımcı meslek dersleri, kültür dersleri, ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler olmak üzere beş ayrı gruptan oluşur. Grupları oluşturan dersler eğitim-öğretim programında gösterilir. Oyunculuk programının tüm esas meslek dersleri uygulamalı derslerdir. Yardımcı meslek derslerinin Teori derslerinin (Dünya Tiyatro tarihi, Oyun İnceleme, Türk Tiyatrosu Tarihi) dışında yer alan tüm dersler yardımcı meslek dersleri de uygulamalı dersler olarak yürütülmektedir. Uygulamalı Dersler ilgili dersin stüdyosunda ve/veya uygulama alanlarında yürütülür. (1) Konservatuvarda her eğitim-öğretim yılında okutulan esas meslek dersleri bir önceki yılın tamamlayıcısı ve o yılın eğitimine bağlı önşartlı dersler olarak kabul edilir. Bu nedenle ders geçme değil sınıf geçme sistemi uygulanır. (2) Konservatuvarın tüm sınıflarında esas meslek derslerinden herhangi birinden ve/veya ikiden fazla yardımcı meslek dersinden başarısız olan öğrenciler sınıf tekrarı yapar. Sınıf tekrarı yapan öğrenciler üst sınıftan ders alamaz. (3) Sınavlar, esas meslek dersleri, yardımcı meslek dersleri, kültür dersleri ve ortak zorunlu dersler, telafi dersleri ve uygulama çalışmaları (provalar) Cumartesi günleri de yapılabilir. Uygulamalı Derslerde Devam Zorunluluğu: (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Ana Meslek derslerinin yüzde yirmisinden, yardımcı meslek, kültür ve ortak zorunlu derslerin yüzde otuzundan, fazlasına katılmayan öğrenci o dersin sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi sınav döneminden bir hafta önce ilan edilir. (2) Esas meslek dersleri ve uygulamalı yardımcı meslek dersleri hariç tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmişse, sınavlara girmek kaydıyla devam şartı aranmaz.

İş Yeri Eğitimi

Programımızda İş Yeri Eğitimi uygulaması bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programa kayıt yaptıran öğrenciler 1.yıl hariç olmak üzere diğer sınıflarda dilerlerse Yüksek Öğrenim Kurumu'nun kabul ettiği Üniversiteler ile Uluslararası veya Ulusal değişim programlarına katılabilirler.

İstihdam Olanakları

Mezun olan öğrenciler, Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları, Özel Tiyatrolar´da oyuncu olarak görev alırlar. Tiyatro-Oyunculuk lisans eğitimi her ne kadar tiyatro oyuncusu yetiştirmek amacıyla düzenlenmiş olsa da programı başarıyla tamamlayanlar sinema ve televizyonda da başarı şansına sahiptir.