Beden Eğitimi ve Spor

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Önerilen Spor Bilimleri Anabilim Dalı Doktora programında; Spor Yönetim Bilimleri, Sporda Psikososyal Alanlar, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Spor Sağlık Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri dallarında disiplinler arası eğitim ve öğretim verilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Spor bilimleri, bugünkü anlayış içerisinde disiplinlerarası etkileşimi ve işbirliğini gerekli kılan, anatomi, fizyoloji, biyomekanik, beslenme, fizik-tedavi ve rehabilitasyon, pedagoji, psikoloji, sosyoloji, yönetim, ekonomi, hukuk ve mühendislik gibi pozitif ve sosyal bilimlerin katkılarıyla gelişen bir alandır. Çok disiplinli yapısı gereği; tıp, mühendislik, işletme, hukuk, fen-edebiyat, eğitim, iletişim, turizm bilim alanlarıyla yakından ilgilidir. Spor bilimleri anabilim dalı doktora programında, spor bilimlerinin pedagojik, psikolojik-sosyal temelleri, spor yönetimi ve organizasyonu, hareket, antrenman ve sağlık temellerine dayalı disiplinler arası bir yapı içinde geliştirilmiş bir müfredat yürütülmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. SELCEN GÖKTÜRK KORKMAZ ERYILMAZ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Spor bilimleri doktora programı öğrencilerin spor bilimleri alanına özgü temel konular ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemlerde ileri düzeyde uzmanlaşmasını, bağımsız ve özgün bilimsel araştırma yaparak yeni sentezlere ulaşabilme yetisini kazanmasını, öğrendiklerini aktarmasını, bilgi ve yetkinliklerini etik ilkeler çerçevesinde toplum yararına uygulamasını, bilgisini paylaşmasını ve spor bilimlerine yenilik getirmesini amaçlamaktadır.

Hedef

Spor bilimleri anabilim dalı doktora programında verilmesi planlanan kuramsal ve uygulamalı eğitimler ile bilimsel yöntemlerin ışığı altında spor bilimleri ile ilgili konularda yetkinliği olan bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Uzmanlık alanlarına göre biyolojik sistemlerin yapısını, işleyişini ve davranışlarını bilen öğrenciler yanında, eğitim, sosyoloji, psikoloji, hareket ve antrenman bilimi ile yönetim bilimleri alanlarında nitelikli eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa Spor Bilimleri ile ilgili Anabilim Dalları yanında konuyla ilgili çalışma yapma birikimi olan farklı Anabilim Dallarından Tezli Yüksek Lisans Mezunu olan adaylar başvurabilirler. Adayların Doktora programına kabul edilebilmeleri için Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Doktora Programı öğrenci kabul esaslarında belirtilen nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Spor Bilimleri Doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Doktora programı, bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi adet kredili ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Toplam 240 AKTS krediden az olamamak koşuluyla bu derslerden başarılı olan öğrenciler programı tamamlar.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda üst kademeye geçiş yoktur.

Staj

Programda staj uygulaması bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı ders bulunmamaktadır

İş Yeri Eğitimi

Programda iş temelli öğrenme bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programda çift anadal/yan dal/ortak program bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezun öğrenciler, akademik çalışmalarına devam ederek bilim dünyasına öğretim üyesi olarak katılabilirler, donanımlarının sağladığı avantajı kullanarak antrenörlük, beden eğitimi öğretmenliği, spor yönetimi alanlarında, sağlık, turizm gibi spor sektörünün farklı iş alanlarında çalışabilirler.