Çevre Mühendisliği

Lisans Programı - Mühendislik Fakültesi


Temel Bilgiler

1992 yılında kurularak 1994 yılında ilk öğrencilerini alan çevre mühendisliği bölümü temel ve uygulamalı eğitiminin yanında mühendislik formasyonu da vermektedir. 7 profesör, 4 doçent, 3 yardımcı doçent, 4 araştırma görevlisi ve 2 uzman ile mevcut durumda yaklaşık 650 lisans ve lisansüstü öğrencisine eğitim vermektedir. Akredite bir kimya laboratuvarının yanında mikrobiyoloji, araştırma ve öğrenci laboratuvarları da bulunan bölümde yüksek lisans ve doktora programları da mevcuttur.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Çevre bilimleri ve mühendisliği alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip uzmanlar yetiştirmek; uluslararası düzeydeki araştırmalara, toplumsal ihtiyaçlara uygun bilgi üretimine ve sürdürülebilir kalkınma çabalarına katkıda bulunmaktır. Çevre Mühendisliği, çevre sağlığı problemlerinin çözümündeki düşünceyi ve uygulamaları açıkça ortaya koyan bir mühendislik dalı olarak; geniş halk kitlelerine güvenli ve lezzetli su temini, atık suların ve katı atıkların geri kazanımı veya bertarafı, halk sağlığı açısından şehirlerde ve kırsal alanlarda yeterli alt yapının kurulması, toprak, su ve atmosferde meydana gelen kirlenmelerin kontrolü ve bu problemlerin çözümündeki sosyal ve çevresel etkilerin dikkatli bir şekilde ele alınması, eklem bacaklılardan bulaşan hastalıkların kontrolü, endüstriyel tehlikeli atıkların bertarafı, şehirlerde, kırsal alanlarda, dinlenme ve eğlence yerlerinde yeterli sağlık koşullarının sağlanması gibi halk sağlığı alanındaki problemlerle ve çevredeki teknolojik gelişmelerin etkisinin tespiti ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Hava, su ve toprak gibi yerküreyi oluşturan üç temel unsurda hızla yayılan kirliliğin boyutlarının tespit edilmesi, kaynağında kirliliğin durdurulması veya olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi açısından Çevre Mühendisliği Eğitiminin verilmesi ve Çevre Mühendislerinin yetiştirilmesi oldukça önemlidir. Amaç, doğal dengeyi koruyarak daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevre yaratmak, gelişen teknolojiye ve sanayiye paralel olarak sürdürülebilir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. BELGİN BAYAT

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Arş.Gör.Dr. Hasan Kıvanç YEŞİLTAŞ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. BİNNAZ ZEYNEP ZAİMOĞLU

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Elçin ERKURT

Oryantasyon Sorumlusu

Arş.Gör.Dr. ESRA DENİZ GÜNER

Amaç

Çevre mühendisliği, hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve yok edilmesi, kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan sağlığına ve refahına uygun çevre koşullarının yaratılması konularında eğitim ve araştırma yapmak.

Hedef

Çevre sağlığı problemlerinin çözümünde teori ve pratiğin öğretildiği bir mühendislik dalıdır. Özellikle halk sağlığının korunması için; • Temiz, lezzetli ve yeterli içme suyu temini • Atık suların arıtılması veya tekrar kullanımı • Katı atıkların bertarafı veya geri dönüşümü • Şehir ve kırsal bölgelerde yeterli kanalizasyon ve atıksu arıtma tesislerinin yapımı • Hava, toprak ve su kirliliğinin sürekli kontrolünü yapmak • Bu çözümlerin sosyal ve çevresel etkilerinin kontrolünü yapmak • Teknolojik gelişmelerin çevre üzerindeki etkilerini araştırmak

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Dört yıllık öğrenimini tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilmektedir. Öğrencilerin programı başarı ile tamamlayabilmesi için en az 240 AKTS kredisi ders alması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Bu programda kapsamında staj zorunludur. özel sektörde danışmanlık ve mühendislik firmaları, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, bakanlıklar (çevre ve şehircilik, enerji, orman ve su işleri), İller Bankası, Devlet Su İşleri, belediyeler ve su-kanalizasyon idarelerinde staj yapılmaktadır. Süresi 40 iş günüdür.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bu programda Maden, Jeoloji ve İnşaat Mühendisliği alanlarında çift anadal ve yandal kapsamında lisans eğitimi olanağı bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları

Su Kirlenmesi ve Kontrolu, İçme Suları ve Sağlık, Katı Atıklar, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Su Kaynaklarının Planlanması, Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırma Sistemleri, Hidroloji ve Meskun Bölge Drenajı, Anaerobik Biyoteknoloji, Atıksuların Arıtımı, Hava Kirliliği, Atık Değerlendirme, Çevre Politikaları ve Yönetimi, Çevresel Modelleme, Bilgi Teknolojileri, Toprak Kirliliği, Yapay Sulak Alanlar gibi konular bölüm öğretim elemanlarının başlıca araştırma konuları olarak sıralanabilir.