Histoloji-Embriyoloji (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Yüksek lisans programına; Fakültelerin Biyoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü mezunları ile Anabilim Dalı Akademik Kurulunca uygun görülen lisans diplomasına sahip olan adaylar kabul edilir. Program; ilk 2 yarıyıl Histoloji ve Embriyoloji alanında lisansüstü düzeyde bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik zorunlu ve seçmeli dersler ile 3. ve 4. yarıyılda alanı ile ilgili tez hazırlama dönemini kapsamaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında; yüksek lisans düzeyinde gerekli bilgi ve beceriler ile donanmış, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütebilen, alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen, öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek yönlendirebilen ve çalışmalarında etik kurallara dikkat eden bilim insanları yetiştirmeye yönelik bir programdır. Bu kapsamda yüksek lisans öğrencilerine hücre, doku ve organların mikroskobik yapıları, fonksiyonel ilişkileri ile hücre kültürü, histokimya ve immünohistokimya alanlarında ileri düzeyde bilgi ve beceri eğitimi verilmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. SAİT POLAT

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı lisans ve lisansüstü eğitim programları ile tıpta uzmanlık eğitimi veren bir bölümdür. Lisansüstü eğitimlerinin temel amacı Histoloji-Embriyoloji alanında katkı sağlayacak, evrensel bilim kriterlerine göre dalının gereksinimlerine uygun, bilgi, tutum ve beceriler ile donatılmış, etik değerlere önem veren örnek yüksek lisans, doktora veya uzman derecelerini alabilecek öğrenciler yetiştirebilmektir.

Hedef

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans programı kapsamında yüksek lisans öğrencilerinin, gerek eğitimleri sırasında gerekse, yüksek lisans derecesini aldıktan sonra, güncel bilimsel gelişimleri takip eden, kendini yetiştirebilme adına yeni bilgiye ulaşma becerisine sahip, araştırma planlanmasında yer alan bilim insanları olmaları hedeflenmektedir. Bu program kapsamında yasal kurallar çerçevesinde üremeye yardımcı tedavi laboratuvarlarında (embriyoloji, androloji), kök hücre ve hücresel tedavi merkezlerinde görev alacak lisansüstü öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Yüksek lisans derecesi alan öğrenciler, doktora eğitimlerine devam ederek akademik alanda ilerleme olanağına da sahip olabilirler.

Kayıt Kabul Koşulları

Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adaylar lisans diploması ile Senatonun belirlediği mezuniyet ortalaması, ALES (en az 55 puan) ve geçerli Yabancı dil puanı ile başvurabilirler. Başvurusu kabul edilen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %20'si, mülakat notunun %25’i ve yabancı dil puanının %5'inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması krediye dâhil olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programında alınabilecek azami ders sayısı ise on adettir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Program kapsamında staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Yüksek lisans eğitimi ışık ve elektron mikroskobi laboratuvarları, immünohistokimya laboratuvarı, immünofloresan laboratuvarı ve hücre kültürü laboratuvarında uygulamalı olarak verilmektedir.

İş Yeri Eğitimi

Program kapsamında iş yeri eğitimi bulunmamaktadır

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programın değişim olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel sektörlerdeki üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde çalışabilirler. Ayrıca sağlık alanı ile ilgili kamu ve özel sektöre bağlı diğer kurum ve kuruluşlarda iş olanağı bulabilirler.