İktisat

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Ekonomi Bölümü iktisat alanında hem lisans hem de yüksek lisans (Yüksek Lisans ve Doktora) dereceleri sunmaktadır. Modern analitik ve kantitatif iktisat yöntemleri sadece araçlar olarak değil, düzenli, bağımsız ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip öğrencileri yetiştirmek için genel bir yaklaşımın parçası olarak vurgulanmaktadır. Lisans programı, ekonominin her alanında geniş bir yelpazede dersler sunar ve öğrenciler iktisat alanında çok güçlü bir altyapıya sahip olurlar. Özel ve kamu sektöründeki profesyonel kariyerlere devam eden mezunlarımızın çoğunluğu için, Çukurova Üniversitesi'nde aldıkları iktisat eğitimi, daha fazla uygulamalı beceri geliştirmek için çok sağlam bir temel oluşturmaktadır. Hem yurtiçinde hem yurtdışında lisansüstü eğitim görenler analitik geçmişleriyle başarılı oldular. Bölümde İktisat Teorisi ve Tarihi, İktisadi Kalkınma ve Uluslararası İktisat, İktisat Politikası olmak üzere üç alt bölüm bulunmaktadır. Bütün bu alt bölümler, lisansüstü eğitim ve ulusal ve uluslararası araştırma projeleri yapmak için kendi araştırma alanlarına sahiptir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programın amacı, farklı akademik disiplinlerde (mühendislik, işletme, iktisat, vb.) lisans eğitimi almış olan bireylerin ekonomi teorisi alanındaki bilgilerini, uygulama becerilerini ve özgün bilimsel araştırma yapabilme kapasitelerini geliştirmektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MEHMET FATİH CİN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ERHAN İŞCAN

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi TOLGA KABAŞ

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi ERHAN İŞCAN

Amaç

Mezunlar hem kamuda hem de özel sektörde çeşitli alanlarda çalışma şansına sahiptir. Fakülte mezunlarının istihdam edildiği kamu ve özel kuruluşların yanı sıra, kazandıkları analiz yeteneklerinden dolayı firmaların araştırma ve planlama gibi çeşitli bölümlerinde çalışabilmektedirler. Mezunlar Türkiye İstatistik Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra bankacılık, finans sektörlerinde, kamuoyu ve pazarlama araştırmaları dahil çeşitli alanlarda araştırma yapan araştırma şirketlerinde istihdam edilme olanağına sahiptirler.

Hedef

İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama. Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme. Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme. Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme. İktisadi analiz yöntemlerini uygulama. Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programdan Bilim Doktoru ünvanı ile mezun olunmaktadır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler müfredatlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak, toplamda 240 AKTS'yi sağlamak, tez çalışmasından başarılı olmak ve Çukurova Üniversitesi lisansüstü yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalama gerekliliğini sağlayarak tamamlamak zorundadırlar.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Doktora eğitimi sonrası Doçentlik ünvanı alınması mümkündür.

Staj

Staj Zorunluluğu Bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı Ders Bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İşyeri Eğitimi Bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Üniversitemizin ulusal ve uluslararası değişim faaliyetleri Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir. Birim bünyesinde yer alan İkili-Çoklu İlişkiler, Erasmus, Mevlana ve Farabi Koordinatörlüklerinin sunduğu imkanlar aracılığıyla öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz her yıl artan bir şekilde hareketlilik imkanlarından faydalanmaktadırlar.

İstihdam Olanakları

Doktora programı mezunları, uluslararası kurumlar dahil olmak üzere, kamu ve özel sektör kurumlarında çeşitli pozisyonlarda çalışabilecekleri gibi akademik kariyere başlama olanağına da sahiplerdir.