İletişim Çalışmaları (Disiplinlerarası)

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

İletişim Çalışmaları Doktora Programı, gündelik yaşamımızda süregiden iletişim süreçleri ile medyayı anlamak, açıklamak ve çözümleyebilmek amacıyla, 2022 yılında disiplinlerarası bir nitelikte kurulmuştur. İletişim alanında uzmanlaşmış, eleştirel ve etik sorumluluk sahibi araştırmacılar yetiştirmeyi hedefleyen program, çağımızın iletişim sorunlarını küresel, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde çalışılmasını öngörmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

İletişim Çalışmaları Doktora Programı, kültürel çalışmalar, popüler kültür, siyasal iletişim, kültürlerarası iletişim, sağlık iletişimi, bilim ileitşimi, eğitim iletişimi, uluslararası iletişim, toplumsal cinsiyet çalışmaları, kültür ve kimlik, sanat ve iletişim, iletişim hukuku, iletişim etiği, iletişim psikolojisi, iletişim sosyolojisi, iletişim antropolojisi, dilbilim ve dijital medya gibi birçok başlık altında iletişimle ilgili kuramsal yaklaşımları ve bu alanlardaki araştırmaları ve çalışmaları içermektedir. Bu kapsam ise evrensel akademik ve düşünsel bilgi birikiminden yararlanarak, çağımızın iletişim sorunlarını küresel, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde çalışılmasını öngörmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. İLKER ÖZDEMİR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. İLKER ÖZDEMİR

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. ÖZLEM AYDOĞMUŞ ÖRDEM

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. İLKER ÖZDEMİR

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi ÇİĞDEM YASEMİN ÖZKAN

Amaç

İletişim Çalışmaları alanındaki uluslararası çalışmaları yakından takip etmekle kalmayıp bu çalışmaların içinde yer alan, akademik araştırmaların yayınlanmasını ve uluslararası konferanslara katılımı destekleyen, etik ilkelere saygılı bir akademik ortam sağlanması ve alana nitelikli öğretim elemanları ve araştırmacılar kazandırmayı hedeflemektedir.

Hedef

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İletişim Çalışmaları Doktora diploması verilir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler “Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ile yazılı/mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İletişim Çalışmaları Doktora diploması verilir. Bu programı tamamlayan öğrenci İletişim Çalışmaları Dr. ünvanını alır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Aldığı bütün dersleri başarıyla tamamlamış olmak. Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak. Doktora tez önerisinin kabul edilmesi. Tezini yazmak ve savunmak ve jüri önünde savunduğu tezin başarılı bulunması.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

İletişim Çalışmaları Dr. ünvanı alan kişiler öğretim üyesi statüsü ile üniversitelerde ve enstitülerde (araştırma kurumlarında) görev alabilirler.

Staj

Bu programda staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programın iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bu programda henüz değişim olanağı bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde iletişim ve medya kurumları başta olmak üzere çeşitli araştırma şirketleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşları gibi pek çok ulusal ve uluslararası kurumda görev alabilmektedir.