Endüstri Mühendisliği

Lisans Programı - Mühendislik Fakültesi


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ nün yürütmekte olduğu lisans programı, teorik öğretimi, yaz dönemi ve uygulamalı mühendislik staj çalışmalarıyla destekleyen bir programdır. Derslerin kredileri, ders yüklerine göre Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) olarak ifade edilmektedir. Öğrenciler, alınan dersleri, kredilerini ve notlarını Çukurova Üniversitesi Bilgi Sistemi (CUBİS) bilgisayar ortamında görebilmektedir. Dönem sonu not değerlendirilmesi için ara dönem sınavının başarı notuna katkısı % 40 ve dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı % 60 olarak belirlenmiştir. Ara dönem sınavının katkısının yüzdelik payı ödev, uygulama ve proje değerlendirme kriterlerine göre öğretim elemanları tarafından değiştirilebilmektedir. Dönem sonu sınav notu 30 puanın altında olan öğrenci ilgili dersten hiçbir not değerlendirmesine girmeden başarısız bulunmaktadır. Her dönem sonunda başarısız dersler için bütünleme sınavları uygulanmaktadır. Ayrıca, mezuniyet aşamasına gelmiş olan ve genel not ortalaması 2.00’ nin altında olan öğrenciler için not yükseltme sınav hakkı tanınmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Endüstri Mühendisliği (EM), insan, makine, malzeme ve teknolojiden oluşan günümüzün modern üretim sistemlerinin en verimli şekilde çalışması için gerekli sistem tasarımı, planlaması, yönetimi ve kontrolü faaliyetlerini içeren mühendislik dalıdır. EM Mesleğinin Temel Karakteristikleri: Disiplinler arası eğitim (mühendislik, ekonomi, işletme ve sosyal bilimler) Geniş çalışma alanı (özel, kamu, hizmet sektörü) İşletmelerde yönetim kademelerine yükselebilme Liderlik ve takım çalışmasına yatkınlık Problem çözme yetenekleri, sistem yaklaşımı Problemlere çok yönlü bakabilme

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ALİ KOKANGÜL

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. RIZVAN EROL

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. CENK ŞAHİN

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ZAHİDE FİGEN ANTMEN

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Müfide NARLI

Amaç

Endüstri Mühendisliği Bölümü'nün Amaçları: 1- Yenilikçi ve teknolojik gelişmelere odaklı bilimsel araştırma faaliyetleri yapmaktır. 2- Çağdaş ve mesleki açıdan yetkin, kendini sürekli geliştirme felsefesini benimsemiş mühendisler yetiştirmektir. 3- Kamu ve sanayi projeleri yapmak ve eğitimi paydaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak sürdürmektir.

Hedef

Endüstri Mühendisliği Bölümünün hedefleri ise; analitik düşünen,sayısal karar verme tekniklerini uygulayan, mesleki ve bireysel gelişime önem veren, sistem yaklaşımını benimsemiş, takım çalışmasına yatkın, insiyatif kullanarak problemleri çözebilen ve vizyon sahibi endüstri mühendisi profili oluşturmak, lisans ve lisansüstü düzeylerde paydaşlarının da beklentilerini gözeterek kaliteli Endüstri Mühendisliği eğitimi vermek, bilimsel çalışmalar yürüterek Endüstri Mühendisliği bilimine katkı sağlamak olarak tanımlanmıştır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Dört yıllık öğrenimini tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilmektedir. Öğrencilerin programı başarı ile tamamlayabilmesi için en az 240 AKTS kredisi ders alması ve bunun 9 AKTS kredisi alan dışı seçmeli, 52 AKTS kredisinin alan seçmeli ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. 2018 yılından itibaren öğrenime başlamış öğrenciler için otuz iş gününden oluşan bir yaz stajı yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Endüstri Mühendisliği lisans diplomasında “[AD/SOYAD] Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği programını …./…./…….. tarihinde başarıyla tamamlayarak Endüstri Mühendisi unvanını almaya ve yasalarla kendisine verilen tüm yetkileri kullanmaya hak kazanmıştır.” ifadesi yer almaktadır. Öğrencilere, almış oldukları derslerdeki başarı durumunu gösteren not bildirim belgesi (transkript) ve diploma eki verilmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Endüstri Mühendisliği Programı lisans mezunları ulusal ve uluslararası enstitülerin Yüksek Lisans ve Doktora programlarına gerekli başvuru şartlarını sağlamak şartıyla başvurabilmektedir.

Staj

2017-2018 Güz yarı yılından itibaren bölümümüze yerleşmiş olan öğrencilerimiz 3. sınıfın sonunda 30 iş günü olmak üzere zorunlu yaz stajı yapmaktadır. Tüm öğrencilerimiz stajlarını yapmak üzere kabul aldıkları firmada Endüstri Mühendisliği , Makine Mühendisliği , Elektrik Elektronik Mühendisliği ya da Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun mühendislerin çalıştığını beyan etmektedir.

Uygulamalı Ders

Bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Endüstride Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (EUME) dersinde , 8. yarıyılda tüm öğrencilerin önceki yaryıllarda almış olduğu teorik bilgileri ve becerileri Bölüm tarafından onaylanmış bir işletmede bir akademik danışman ve bir işletme danışmanı gözetiminde yarıyıl süresince haftada 5 tam gün uygulaması ve deneyim kazanması amaçlanmaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal Programları: Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği Yan Dal Programları: Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, İstatistik, Matematik

İstihdam Olanakları

Kariyer İmkanları Özel sektör (imalat, tekstil, otomotiv, elektronik, kimya, inşaat ve diğerleri) Hizmet sektörü (finans, sigorta, sağlık, iletişim) Kamu sektörü (DPT, TSK, Bakanlıklar, KİT’ler) Araştırma kurumları (Üniversiteler, TÜBİTAK, Araştırma Enstitüleri) Çalışma Alanları Satış tahminleri, Üretim planlama, Stok kontrol, Kalite yönetimi, Bakım planlama Performans ve Verimlilik Yönetimi Üretim ve yönetim bilgi sistemleri Ürün geliştirme, CAD/CAM, CIM sistemleri, Proses planlama Malzeme akışı, Tesis yerleşimi, Otomasyon, Robotlar, İş yeri tasarımı İnsan kaynakları yönetimi, İş değerlendirme Maliyet analizleri, yatırım planlama ve fizibilite