Bankacılık ve Sigortacılık

Ön Lisans Programı - Kozan Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Bankacılık ve Sigortacılık programı, bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik altyapıya sahip, ara insan gücü yetiştirmek amacına uygun bir eğitim planı yürütmektedir. Program, ekonomi, istatistik, finans, yönetim, hukuk, matematik derslerinin yanı sıra bankacılık ve sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarına yönelik zorunlu ve seçmeli dersleri içermektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu program günümüzün hızlı değişim gösteren işletmelerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi temel hedefinin yanında, öğrencilerin finansal muhasebe, temel iletişim becerileri, ticaret hukuku, genel bankacılık bilgileri, genel sigortacılık bilgileri, temel bankacılık hizmetleri, temel sigortacılık hizmetleri, banka ve sigorta muhasebesi, banka ve sigorta hukuku, temel kredi bilgileri, hizmet pazarlaması, fon yönetimi, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, bankacılıkta bilgisayar uygulamaları konularında etkin bir yetkinlik derecesine ulaşmaları amacıyla kurulmuştur

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör.Dr. AYŞE BOZKURT

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet KARABULUT

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet KARABULUT

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. AYŞE BOZKURT

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. AYŞE BOZKURT

Amaç

Bankacılık Programının amacı bankacılık ve finans sektörünün gereksinim duyduğu yetişmiş ara elemanları yetiştirmektir. Bu amaçla çağdaş eğitim öğretim teknikleri kullanılarak, gerekli teknik bilginin yanı sıra hizmet sektörü çalışanının olmazsa olmazı insani iletişim becerileri de verilmeye özen gösterilmektedir.İki yıllık eğitim süresince herhangi bir ticari firma çalışanının ihtiyaç duyduğu temel işletme, ekonomi, hukuk, muhasebe bilgilerinin yanı sıra bankacılık ile ilgili uzmanlık dersleri yoğun bir şekilde verilmektedir. Programdan mezun olan öğrencinin bilgi düzeyini yükseltmek amacını yanı sıra bilgisini doğru ve amaca uygun şekilde iletebilme, sorun çözebilme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef

Programdan mezun olan öğrenciler, "Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Diploması" alırlar. Bankacılık ve Sigortacılık programından mezun olan öğrenciler, Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat , İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme - Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman programlarına sınavla dikey geçiş yapabilirler.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrenciler bölüme "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" tarafından gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türü sonucuna göre kabul edilirler. Diğer şartlar YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenmektedir. Öğrencilerin programa kabul edilmeleri için lise ve dengi okul diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM'nin uyguladığı sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu program, Bankacılık ve Sigortacılık alanında 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ön Lisans derecesine sahip olunur.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü staj yapmak.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Staj

Yaz Stajı 30 işgünü olarak yapılmaktadır. Bankalar, sigorta şirketleri, firmaların finans departmanları.

Uygulamalı Ders

Yaşam boyu eğitimin mesleki eğitim alanında gelişimini sağlar ve mesleğindeki uygulamaları yönetmelik ve projelerine uygun olarak yaptırır.

İş Yeri Eğitimi

Finans- Bankacılık ve Sigortacılık bölümü öğrencileri, Kamu ve özel sektördeki bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinde bulunan iş yerlerinde stajını yapmaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Üniversitenin Erasmus, Farabi Ve Mevlana programlarından yararlanabilir.

İstihdam Olanakları

Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans programı mezunları, kamu ve özel sektöre ait bankalarda, finans kuruluşlarında, üretim ve hizmet sektörlerinde yer alan işletmelerin muhasebe ve finans bölümlerinde kariyerlerini sürdürebilirler. Sigortacı olarak çalışmak isteyen mezunlar ise sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait, kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.