Mimarlık

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Mimarlık Doktora Programı Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak 2014-2015 Eğitim –Öğretim Yılı Bahar Döneminde öğrenci alımına başlamıştır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Doktora programı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; Bilime yenilik getirme, Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir. Doktora programı, toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam en az yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi adet kredili ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve toplam 120 AKTS kredisinden az olamaz. Doktora programında alınabilecek azami ders sayısı ise on adettir. Öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim dalı kurul/akademik kurul gerekçeli kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ilave dersler aldırılabilir. Seminer dersi, ders döneminde yapılır ve kredi yüküne dâhil değildir. Derslerin en çok ikisi yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Bir öğrenci bir dönemde uzmanlık alan dersi ve seminer hariç, 15 krediden fazlasını alamaz. Tez çalışmasına her dönem kayıt yaptırılır. Tez çalışmasının izlenmesi tez izleme komitesi; tez çalışmasının değerlendirilmesi ise tez jürisi tarafından yapılır. Dersler, ilgili danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile Üniversitenin diğer enstitüleri veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından seçilebilecek ders sayısı en fazla iki olabilir. (6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. (7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz. (8) Aynı anda birden fazla doktora programına kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Doktora programını tamamlama süresi her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl en fazla on iki yarıyıldır. Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Ancak ders süresi gerekli zorunlu krediyi sağlamak koşuluyla iki yarıyıl kısaltılabilir. Dönem eksiltmesi yaptıran öğrencilerde ders süresi, toplam alınması zorunlu ders sayısı ve ders kredisi ile AKTS ders kredi koşulunu yerine getirmiş olmak kaydı ile bir yarıyıl düşebilir. Tez süresi, tez özetinin/önerisinin enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihte başlar. Tez süresi dört yarıyıldan az olamaz. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını toplam azami süre olan on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumuyla ilişiği kesilir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ONUR ERMAN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. SIDIKA SEREN GÜVEN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. FAZİLET DUYGU SABAN

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. ÖZLEM ŞENYİĞİT

Amaç

Mekan düzenleme alanında çevresel kültürel ve teknik bağlamda eğitim vererek, öğrencilere çağdaş gelişimler konusunda uzmanlık kazandırmak, bilimsel alanda gelişmelerini sağlamak ve yenilikçi yaklaşımlarla deneyim kazandırmaktır. Bu doğrultuda öğrenciler, kuramsal ve kültürel derslerin yanısıra seminerlerle uygulama laboratuvarları ve stüdyolardaki pratik çalışmalarla teknik becerileri artırılarak, çağdaş ve profesyonel düzeyde yetiştirileceklerdir. Öğrenciler ilgi alanlarına göre seçecekleri derslerle uzmanlık alanlarını belirleyeceklerdir.

Hedef

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı’nın hedefi, fiziksel çevre kontrolü, taşıyıcı sistem, yapı elemanları ve yapı malzemesi alanlarında; kuramsal ve uygulamaya yönelik, yaratıcı, yenilikçi, çevreye uyumlu, ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik çalışmalar ortaya koyan, yeni kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak için daha az doğal kaynak ve enerji tüketilmesi gerektiği bilincine sahip, güncel-geleceğe yönelik bina teknolojilerini etkin ve doğru tasarlayan ve kullanan, ulusal-uluslararası akademide veya sektörde başarılı uzman meslek insanları yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Tez savunmasında başarılı olmak ve ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin jüri üye sayısından üç fazla sayıda ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Dr. Mimar

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Ders döneminde 21 kredi ve toplam 42 AKTS'yi tamamlamak ve derslerden başarılı olmak. Seminer dersini vererek tez aşamasına geçmek, ders ve tez döneminde toplam 120 AKTS ders almak. Doktora tezi yazmak ve tez çalışmasından başarılı bulunmak.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Doktora sonrası takip edilebilecek formal eğitim süreci bulunmamaktadır. Araştırmacı kimliği ile post-doktora çalışmaları yapılabilir.

Staj

Doktora programından zorunlu staj şartı bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş yeri eğitimi yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Doktora programında çift anadal, yan dal, ortak program olanakları yer almamaktadır. Doktora eğitimi süresince Erasmus değişim programından yaralanılabilir.

İstihdam Olanakları

Kamu ve özel sektörde mimarlık mesleği ile ilgili tüm alanlarda çalışabilecekleri gibi, akademisyen olarak üniversitelerde de görev alabilirler. Uzmanlıkları doğrultusunda danışmanlık faaliyeti yürütebilirler.