Maden Mühendisliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Maden Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans eğitim-öğretimi 1992 yılında başlamış olup halen devam etmektedir. Bölümde Maden İşletme, Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi ve Cevher Hazırlama olmak üzere üç Anabilim Dalı mevcuttur. Bu programda toplam 11 öğretim üyesi ders vermektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Maden Mühendisliği, yer kabuğunda bulunan madenleri insanlık yararına sunan meslek olarak tanımlanabilir. Bu doğrultuda madenlerin bulunması, üretilmesi ve üretilen cevherlerin kullanıma uygun duruma getirilmesine kadar birçok aşamayı kapsar. Geniş etkinlik alanı ile maden mühendisliği diğer meslek disiplinleri arası bir konuma gelmiştir. Temel ve mühendislik bilimleri üzerine kurulan maden mühendisliği kaya mekaniği, delme-patlatma, rezerv modelleme, kazı, üretim, ulaşım, havalandırma, topoğrafya, cevher zenginleştirme, çevre, atık yönetimleri gibi birçok konu maden mühendisliğinin ilgi alanına girer.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. AHMET DAĞ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ÜRÜNVEREN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. ÖZEN KILIÇ

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. MAHMUT ALTINER

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi İlknur EROL

Amaç

Madencilik alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen, yetkin, yaratıcı, bilim ve deneyi esas kabul eden, katılımcı, akademik ve bilimsel üretim gücüne sahip, öğrenmeyi öğrenmiş ve yaşam boyu öğrenme düşüncesini benimseyen, sorumluluk almaktan kaçınmayan, uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürebilen ve etik davranış bilinciyle hareket eden bir program olmaktır.

Hedef

Bilgiye ulaşan, ulaşılan bilgiyi analiz eden ve değerlendiren, gerçek mühendislik sorunlarını çözerken bu bilgi birikiminden nasıl yararlanacağını bilen, problem çözme yeteneğine ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yenilikçi ve özgün çözümler üretebilen Maden Yüksek Mühendisleri yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Maden Mühendisliği Yüksek Lisans Derecesi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Yüksek Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda Doktora eğitimlerine devam edebilirler

Staj

Staj yoktur.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş temelli öğrenme yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bu programda çift anadal/yandal programı bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Bölüm mezunları gerek kamu gerekse özel şirketlerde iş olanağı bulmaktadırlar. Ayrıca doğrudan madenclik faaliyeti olmamasına rağmen yol, tünel ve baraj inşaatları da mezunlarımıza ek iş olanakları sağlamaktadır. Mezunlarımızdan çalışanların yüzde doksanbir kadarı özel sektörde, yüzde beşi akademisyen olarak, yüzde dört kadarı ise kamuda istihdam edilmektedir.