Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Doktora düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülen program sonunda öğrenciler, lisans eğitimlerini "Ziraat Mühendisi" unvanı alarak tamamlamışlarsa, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında bilimsel düzeyinde yeterliliklere sahip "Ziraat Doktoru", eğer başka bir unvan alarak tamamlamışlarsa "Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Uzmanı" unvanı ile yasaların kendilere verdiği yetkileri kullanmaya hak kazanırlar. Öğrenciler, programdaki eğitim-öğretimleri süresince, 96'sı son dört yarıyıldaki tez çalışmalarından geri kalanı ise Uzmanlık Alan Derslerinin de dahil olduğu Yüksek Lisans derslerinden ve seminerden olmak üzere 180-240 AKTS´yi tamamlamak zorundadırlar. Son dört yarıyıllarında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili Toprak Etüt Haritalama, Toprak Genesisi, Toprak Kimyası, Toprak Fiziği, Toprak Mineralojisi, Toprak Biyolojisi, Toprak Verimliliği ve Bitki Besleme gibi çalışma alanlarında Doktora Tezi hazırlarlar.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Program, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilecek kalitede bilim doktoru düzeyinde uzmanlar mezun etmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin, toprakların, yeteneklerine göre sınıflandırılarak ekolojik prensiplere uygun bir biçimde kullanılmaları, her türlü çevre kirliliğine ve amaç dışı kullanımlara karşı korunmaları ve yürütülecek toprak verimliliği ve bitki besleme çalışmalarıyla, sağlıklı ve dengeli bitki besleme programları oluşturulması ile ülkemiz tarımsal ekosistemine uygun, toprak, bitki ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönetimlerine ait uzman düzeyinde yeterli bilgiyle donanmaları da programın temel hedeflerindendir. Ayrıca, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümündeki laboratuvarlar, seralar ve Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliğindeki araziler ve dünyanın en verimli üç ovasından birisi olan Çukurova´nın kampüsün çok yakınında olması, öğrencilerinin vizyonlarının genişlemesi ve daha iyi eğitim almaları için oldukça önemlidir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. SELİM EKER

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. EMİN BÜLENT ERENOĞLU

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. EMİN BÜLENT ERENOĞLU

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Sürdürülebilir bir dünya yaşamı için, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alında uzman, her yönü ile yetişmiş bilim doktoru ünvanlı tarım bilimcilerin yetiştirilmesi

Hedef

Bilimsel doğruları kullanarak, toprak-su-çevre sorunlarına çözüm üretebilme ve toprakların özelliklerine uygun olarak kullanımını sağlamaya ve sürdürülebilir üretim prensiplerine bağlı olarak bitkisel verimliliğin artırılması için toprak verimliğini iyileştirme konusunda bilim doktoru ünvanına sahip araştırıcıların tarım bilimleri camiasına kazandırılması

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES puanının, Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasın, yabancı dil notunun ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kabul edilirler

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında doktora derecesini alırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam en az yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi adet kredili ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve toplam 240 AKTS kredisinden az olamaz. Tez savunmasında başarılı olmak ve ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin jüri üye sayısından üç fazla sayıda ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

-

Staj

-

Uygulamalı Ders

-

İş Yeri Eğitimi

-

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

-

İstihdam Olanakları

Mezunlar üniversitelerin ilgili bölümlerinde istihdam edilebilecekleri gibi, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinde ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde, Ziraat Bankalarında, Devlet Su İşlerinde, Belediyelerde, Tarım ilaç firmalarında, resmi ve özel toprak, bitki ve gübre analiz laboratuvarlarında, gübre fabrikalarında, özel çiftlikler ve seralarda, çalışma olanakları bulabildikleri gibi, doğrudan tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği yapabilmektedirler. Ayrıca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun öngördüğü Toprak Etüd ve Haritalama, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Projelerinin hazırlanmasında yetkili olan Ziraat Mühendisleri sadece Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Programı mezunlarıdır.