Muhasebe

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Muhasebe doktora programı, özel sektör, kamu kesimi ve akademik camiada yaşanan değişim ve gelişimin yakalanabilmesi adına, muhasebe alanında uzmanlaşmış kişilerin yetiştirilmesi amacıyla sürdürülen bir programdır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Muhasebe Doktora Programı muhasebe ile ilgili ana unsurları, kullanılan başlıca teknik ve süreçleri, alanda yaşanan güncel gelişmeleri ve var olan teori ve araştırma bulgularının incelenmesini amaçlamaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. AZMİ YALÇIN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BEHİYE GÜLSÜN KARAÇAY

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. BERNA BULĞURCU

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. KORAY TUAN

Amaç

İleri düzeydeki Muhasebe Uzmanlık alanı bilgilerini, Kamu ve Özel sektörün farklı kademelerinde uygulamaya aktararak kaliteli ürün ve hizmet sunumuna öncülük eden ve bilimsel yönetim becerisine sahip, aynı zamanda, disiplinler arası çalışmalar yürütebilme, bilimsel yazma, konuşma ve yorum getirebilme becerisi yüksek uzman personel yetiştirmektir.

Hedef

Muhasebe Bilim Dalı Doktora Programında ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç duyulan kaliteli mal ve hizmet sunumunda, kaynakların etkin kullanımında, toplum sorunlarına çözüm üretmede bilimsel araştırma ve yayınları ilerletmek Evrensel bilime Muhasebe alanında katkı sağlamada rol oynamak Program mezunlarının istihdamını artırmak İndeksli dergilerde yayınlar üretmek ve kitap yazımında kaliteyi artırmak

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için, programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve yeterlilik ile doktora tez sınavında başarılı olmak gereklidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere muhasebe doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam en az 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi adet kredili ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve toplam 240 AKTS kredisinden az olamaz.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

açıklama bulunmamaktadır.

Staj

staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

açıklama bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

açıklama bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

açıklama bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezunlar akademik kariyere yönelebilmekle birlikte, özel sektörde, kamu kuruluşlarında veya danışmanlık şirketlerinde görev alabilmektedirler.