Eğitim Programları ve Öğretim

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Eğitim programları ve öğretim doktora programı öğrencilerin kendi alanlarındaki sorunlara kuramlar ve araştırmalar çerçevesinde özgün çözümler üretmelerine yönelik dersleri ve çalışmaları içermektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Programda eğitim bilimleri alanındaki bilimsel araştırmaların incelenmesi, ilgili kuramlar çerçevesinde analiz edilmesi, kapsamlı program geliştirme ve değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi söz konusudur. Programda alanla ilgili temel derslerin yanı sıra öğrencilerin bireysel ve akademik ilgileri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecekleri dersler de bulunmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. AHMET DOĞANAY

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. FATMA SADIK

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. MERAL ATICI

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi BİRSEL AYBEK

Amaç

Eğitim programları ve öğretim doktora programının temel amacı öğrencilerin yüksek lisans düzeyinde edindikleri alan bilgilerini ve araştırma becerilerini ileri düzeyde geliştirmek ve özgün bilimsel araştırma ve yayın yapma becerisi kazandırmaktır.

Hedef

Eğitim programları ve öğretim alanında bağımsız veya bir takım üyesi olarak bilime yenilik getirecek özgün çalışmalar yapacak, kendini yenileyen, çağdaş, bilimi bir yaşam biçimi olarak kabul eden, uluslararası bilimsel birikimi takip eden ve uygulayan uzmanlar ve geleceğin akademisyenlerini yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Doktora programına eğitim bilimleri alanında yüksek lisans yapmış olan öğrenciler başvurabilir. Bunun yanı sıra "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet not ortalaması, Yabancı dil not ortalaması ve mülakat sınavının sonuçları birlikte değerlendirilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bilim doktoru

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Yeterlik sınavı öncesi en az sekiz ders, üçüncü dönemde seminer raporunun sunumu, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS'yi tamamlamak gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Staj

Bu programda staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi yoktur

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bu programın değişim olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

İlgili doktora derecesi mezunlarına mesleklerini icra edebilecek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar. Eğitim bilimleri doktora programı mezunları kamu ve devlet üniversitelerinin Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurabilirler. Kamu ve özel sektöre ait eğitim, sağlık, adalet, askeri, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında eğitim bilimleri uzmanı, eğitim koordinatörü, eğitim yöneticisi vb. unvanlarla çalışabilmektedirler. Ayrıca kamu ve özel sektöre ait çeşitli iş kollarında hizmet içi eğitim birimlerinde eğitim uzmanı olarak görev alabilmektedirler.