Elektronik Teknolojisi

Ön Lisans Programı - Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek


Temel Bilgiler

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Adana-Ceyhan D-400 Karayolu üzerinde Yakapınar (Misis)’in kuzeyinde 1225 hektar alan üzerinde Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) 2009 yılında kurulmuştur. Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Teknolojisi Programında Elektronik Teknikerliği eğitimine 2010 - 2011 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır. Elektronik Teknolojisi Programının amacı, Elektronik Alanında nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Genel olarak temel elektronik ve endüstriye dayalı elektronik konularını kapsayan derslerde Elektronik devre elemanlarını, akım gerilim ilişkileri ve endüstriyel uygulamaları kapsamaktadır. "Çukurova Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu" ismi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.02.2018 tarihli ve 15619 sayılı yazısı ile 26.02.2018 tarihinden itibaren "Çukurova Üniversitesi Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu" olarak değiştirilmiştir. 2017 Temmuz ayında hayata geçirilen 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da, “Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları için öğrenci başına ilgili yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten eğitim desteği yapılabilir" hükmü çerçevesinde 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı' ndan itibaren Yüksekokulu'muzdaki Makina, Elektrik, Tekstil Teknolojisi ve Elektronik Teknolojisi Programı öğrencileri eğitim desteği almaya başlamışlardır. Elektronik Teknolojisi Programı' nda 2018-2019 Bahar yarıyılından itibaren 3+1 işyeri eğitimi uygulanmaya başlanmıştır. Meslek Yüksekokulumuz Elektronik ve Otomasyon Bölümünde örgün eğitim Elektronik Teknolojisi Programı ile devam etmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Programda 1 sınıfta devre elemanları, bağlantıların özellikleri, devre analizleri işlenirken 2. sınıfta, Kontrol sistemleri, İşlemsel yükselteçlerin karakteristikleri ve devre uygulamaları, Mikroişlemci ve Denetleyicilerin bağlantıları programlamaları ve devre tasarımları, otomasyon sistemleri gösterilmektedir. Dersler de ilk önce teori verildikten sonra, bu teorilerin endüstrilerde uygulama alanlarını ve yöntemleri gösterilir . Bu uygulamaların kapsamı; Devre Analizi ve Tasarımı, Kontrol sistemleri, İşlemsel Yükselteçler ve uygulamaları, Otomatik Kumanda ve PLC, Mikroişlemciler - Mikrodenetleyiciler ve Programlama konularını içermektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. MİNE TÜLİN ZATEROĞLU

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. Murat ÇIKAN

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. Murat ÇIKAN

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. Murat ÇIKAN

Amaç

Elektronik Teknolojisi programının amacı; bilimsel yenilikleri ve araştırmaları takip eden, elektronik ve otomasyon alanında yenilik ve geliştirme süreçlerinde aktif görev alan, teknolojik gelişmelerin her aşamasında etkin, sorgulayıcı, çözüm odaklı ve etik değerleri yüksek elektronik teknikeri yetiştirmektir. Elektronik Teknolojisi programında okutulan mesleki dersler mevcut kadrolu öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir.

Hedef

Programın hedefi, elektronik alanında evrensel bilimin ve çağdaş eğitimin kültür ve değerlerini temel alan, teknolojik gelişmeleri takip ederek çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim altyapısı sağlamak ve eğitim öğretim faaliyetlerimizi paydaşlarımızın katılımıyla güçlendirerek yenilikleri uygulayabilen, toplumun sorunlarına çözüm üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde önder bir eğitim sağlamak ve bu sayede yüksek niteliklere sahip olan Elektronik Teknikerlerinin yetiştirilmesidir.

Kayıt Kabul Koşulları

Elektronik Teknolojisi Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Bölüme TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmakta ve bölümümüzde 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin Elektronik Teknolojisi Programına yerleşebilmesi için Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda TYT sınav puanının hesaplanmış olması gerekir. TYT puanı hesaplanmış olan öğrenciler başarı sıralamasına göre ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile tercih ettikleri programa yerleştirilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Önlisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak bu programdan mezun olur. Mezun olmak için öğrencilerin, programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca öğrencilerin 30 günlük mesleki stajlarını ve bir dönemlik İşyeri Eğitimini başarıyla tamamlamaları gerekir. Mezun olan öğrenciye Elektronik Teknolojisi alanında ön lisans diploması verilir. Alınacak bu mezuniyet belgesi ile endüstride Elektronik Teknikeri ünvanı ile görev yapılır. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler diploma ekinde belirtilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)sınavında başarılı oldukları takdirde Lisans eğitimi veren Fakültelerde eğitim ve Öğretimlerini sürdürebilirler. Ayrıca tekrar üniversite sınavlarına girerek kendi alanlarında bir bölüme geçmeleri durumunda daha önceki gördükleri derslerden muafiyet ile devamları mümkündür.

Staj

Staj, öğrencilerin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarında staj, Endüstriye Dayalı Eğitim dersi olarak ders planında yer almaktadır. Stajlar Yüksekokul Müdürlüğü’ nce ilan edilen tarihlerde yapılacak olup staj süresi, programın niteliğine göre 30 iş gününden az olamaz. Stajın, birinci sınıfın sonunda yaz tatilinde yapılması uygundur. Aksi halde öğrenci yarıyıl ya da yıl kaybedebilir. ElektronikTeknolojisi Programı öğrencilerinin endüstriye dayalı eğitim çalışmalarının amaçladığı hususlar şunlardır; - Birinci ve ikinci yıl ders programları gereğince verilen mesleki bilgileri staj sırasında yapılacak uygulamalar yoluyla geliştirmek ve pekiştirmek. - İş hayatına atıldıktan sonra çalışacakları muhtemel iş sahalarındaki organizasyon, düzen ve sistemleri iyi tanımak. - İşletmelerde Elektronik Teknikeri olarak üstlenecekleri yetki ve sorumlulukları tanımak, üst ve alt kademe sorumlusu personel ile uyumlu çalışma alışkanlıklarını ve iyi bir yönetici olma niteliklerini kazanmak, aynı zamanda kendileri için gerekli iyi bir istihdam ortamını hazırlamak.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Yüksekokulumuz 2018-2019 Bahar yarıyılından itibaren 3+1 işyeri eğitimi programını uygulamaya başlamıştır. İşyeri Eğitimi kapsamında öğrenciler bir dönem (15 hafta) boyunca haftada dört gün işletmelerde çalışmaktadırlar. İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; - Öğrenim gördükleri önlisans programıyla ilgili işyerlerini yakından tanımak, işyerlerindeki hiyerarşik düzeni, organizasyon yapısını, iş disiplinini, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını gözlemlemelerini sağlamaktır. - Öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi, beceri ve yetkinliklerini pekiştirmek için uygulama yapmak, sektör çalışanlarının yaptıkları işleri yakından izlemek, işletme deneyimlerini arttırmak ve yapacakları işi tanımalarını sağlamaktır. - Almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisi kazandırmaktır. - İşyeri yöneticileri, çalışanları ve ilgili diğer bireylerle ortak dil geliştirmelerini sağlamak, işyeri iletişim becerilerini arttırmaktır. - Meslekleri ile ilgili güncel teknolojiden haberdar olmalarını sağlamak ve meslek etiğine saygılı olmayı öğretmektir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Elektronik Teknolojisi Programı öğrencileri; yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir. Bu öğrencilerde geçmiş tüm öğrenim faaliyetlerini başarmış olma şartı aranır. Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerin; öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program danışmanının önerisiyle ilgili yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir. Değişim Programları amaçları ve işleyişleri bakımından farklılıklar göstermektedir.

İstihdam Olanakları

ElektronikTeknolojisi Programı müfredatı, büyük oranda Kontrol ve Otomasyon sektörüne kalifiye eleman yetiştirmeye yöneliktir. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler ve kişisel gelişim eğitimleri, iş hayatında kariyer geliştirmede geniş olanaklar sağlar. Mezunlar kamu sektöründe ve sanayide faaliyet gösteren fabrikaların kontrol ve otomasyon departmanlarında mühendis ve teknisyen arasındaki ara eleman (tekniker) ihtiyacını karşılamak üzere çalışabilirler. Çalıştığı kurumun yapısına ve kendi uzmanlık alanına göre, her türlü elektronik işlerini yapabilirler. Teknikerler isterlerse kendi özel işyerlerini de açabilirler.