Tarımsal Yapılar ve Sulama

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Bu program, tarımsal faaliyetler içerisinde oldukça önemli yeri olan toprak ve su kaynaklarının uygun biçimde kullanılması, geliştirilmesi ve ıslah edilmesi konularında faaliyet göstermektedir. Sulama, drenaj, arazi ıslahı, tarımsal inşaat, tarımsal hidroloji, toprak ve su koruma mühendisliği arazi toplulaştırması, kırsal yerleşim planlaması konularında eğitim, öğretim ve araştırma görevlerini yüklenmiştir. Tarımsal kuruluşlarda çalışan teknik elemanlar için anılan konularda kurs ve seminerler düzenlenmesi, bölümün çalışmaları arasında önemli bir yer almaktadır. Mevcut durumda programda 7 Profesör, 2 Yardımcı Doçent ve 4 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu program, tarımsal faaliyetler içerisinde oldukça önemli yeri olan toprak ve su kaynaklarının uygun biçimde kullanılması, geliştirilmesi ve ıslah edilmesi konularında faaliyet göstermektedir. Sulama, drenaj, arazi ıslahı, tarımsal inşaat, tarımsal hidroloji, toprak ve su koruma mühendisliği arazi toplulaştırması, kırsal yerleşim planlaması konularında eğitim, öğretim ve araştırma görevlerini yüklenmiştir. Tarımsal kuruluşlarda çalışan teknik elemanlar için anılan konularda kurs ve seminerler düzenlenmesi, bölümün çalışmaları arasında önemli bir yer almaktadır. Bölümde toprak ve su analiz laboratuarı, otomatik gözlem istasyonu, iki araştırma serası ve tartılı lizimetre bulunmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. BÜLENT ÖZEKİCİ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. SEMİH METİN SEZEN

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. BURÇAK KAPUR

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. MUSTAFA ÜNLÜ

Oryantasyon Sorumlusu

Dr.Öğr.Üyesi MÜGE ERKAN CAN

Amaç

Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü öğrencilerinin; su ve toprak kaynaklarından optimum bir biçimde yararlanılmasını, su ve toprak kaynakların korunması ve geliştirilmesi, üretimin çeşitli aşamalarında uygun çevre ortamının yaratılmasında gerekli olan tüm alt-yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı, tarımsal işletmelerin modern teknoloji ile yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmesini, sulama ve drenaj sistemlerinin geliştirilmesi, su dağıtım ağlarının modernize edilmesi, tarımsal yapıların (Hayvan barınakları, kümesler, silo ve yem depoları, seralar) teknolojik yeniliklere göre tasarlanması, tarımda elektronik kulanım olanaklarının araştırılması ve ülkemizde bitki ile konuşan sistemlerin geliştirilmesi, uydu görüntüleri yardımıyla tarımsal üretim planlarının yapılması, uzaktan algılama teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımıyla su ve suya bağlı stres koşullarının belirlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, iklim değişim yaklaşımları ve tarım için önemi ve kırsal alan ve bölgesel planlama kavramları geliştirme tarımsal alanların veri tabanlarının hazırlanması ve tarımda parsel düzeyinde bilgi sisteminin oluşturması, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi ve küresel konumlama sistemleri yardımıyla hassas tarım yaklaşımlarına yeni açılımlar getirmek, kuraklık modellerinin geliştirilmesi, küresel ısınma tarımsal üretim arasındaki ilişkinin belirlenmesi, Tarımsal alanların küresel ısınmaya olan etkilerinin belirlenmesi, arazi toplulaştırma projelerinin planlanmasından uygulama aşamasına kadar yapılacak çalışmalar konularında eğitim, araştırma ve hizmet vermeyi amaçlamıştır.

Hedef

Programın hedefi , güncel gelişme ve gereksinimlere bağlı olarak Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bağımsız araştırma yapabilen ve bilgisayar ile bilgi teknolojilerini kullanabilen, grup çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, tasarım bilgisine ve deneyimine sahip olan, problemlerin tanımlanması, detaylandırılması ve çeşitli bilgi esaslarına göre olası çözümler geliştirebilen, belli konularda bilgiye ulaşan, bu bilgileri derleme ve derlediği bilgileri bir topluluk önünde sunabilme becerisine sahip gerek yurt içinde gerekse yurtdışında hizmette bulunacak, mühendisler yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında Doktora derecesi alırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam en az yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi adet kredili ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve toplam 240 AKTS kredisinden az olamaz. Tez savunmasında başarılı olmak ve ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin jüri üye sayısından üç fazla sayıda ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Akademik kariyer yapabilir. Araştırma kuruluşlarında, özel sektörde veya özel işinde de çalışabilir.

Staj

Yok

Uygulamalı Ders

Uygulamalar ilgili laboratuvarlar ve arazide yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarımsal yapılar ve sulama alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir - Tarımsal yapılar ve sulama ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar , - Sulama sistemlerinin ve tarımsal yapıların projelenmesi konularında yeterlidir, - Arazi uygulamalarını yapar, kontrol eder ve geliştirilmesini sağlar, - Uzman olunan konudaki bilgi birikimini nicel ve nitel verilerle destekler. - Farklı disiplinlerle çalışabilir. - Neden sonuç ilişkisi kurarak sorunları çözümler, - Tarımsal yapılar ve sulama anabilim dalıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında uygular. - Konusuyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür, - Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır, - Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yeniler, - Tarımsal yapılar ve sulama konularıyla ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Doktora programında çift anadal, yandal ve ortak program imkanı yoktur.

İstihdam Olanakları

Bölüm yüksek lisans mezunları çeşitli devlet ve özel sektör kurumlarında çalışma olanağı bulabilmektedir. Bunlar; kamu kuruluşları (İl Özel İdareleri, DSİ, Tarım, Gıda, Çevre ve Orman konularıyla ilgili Bakanlıklar, Belediyeler vb.), üniversitelerde (öğretim elemanı olarak,), tarımsal danışmanlık kuruluşları, tarıma dayalı kooperatifler, kamu ve özel bankalar, sulama-drenaj müteahhitlik firmaları, mühendislik ve danışmanlık büroları, arazi toplulaştırması müteahhitlik firmaları, tarımsal yapılarla ilgili müteahhitlik firmaları.