Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Lisans Programı - Ziraat Fakültesi


Temel Bilgiler

Lisans düzeyindeki Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, genelde Tarım Bilimleri, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında dört yıllık eğitiminin sonunda "Ziraat Mühendisi" unvanıyla mezun veren bir programdır. Ziraat Fakültesi´ne bağlı olan program; Toprakların, yeteneklerine göre sınıflandırılarak ekolojik prensiplere uygun bir biçimde kullanılmaları, her türlü çevre kirliliğine ve amaç dışı kullanımlara karşı korunmaları ve yürütülecek toprak verimliliği ve bitki besleme çalışmalarıyla, sağlıklı ve dengeli bitki besleme programları oluşturulması ile ülkemiz tarımsal ekosistemine uygun, toprak, bitki ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi konularında öğrencilerine teorik ve uygulamalı eğitim verir. Öğrenciler, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanına ait derslerin yanı sıra, temel mühendislik ve Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama ve Zootekni Programlarından da, Tarım Bilimleri alanında genel dersler alırlar. Bu derslerin AKTS´si her yarıyılda 30 AKTS olmak üzere, toplam 8 yarıyılda 240 AKTS´dir. Öğrenciler ayrıca, 6. yarıyılın sonunda yaz stajı ve 7. ve 8. yarıyıllarda bir mesleki çalışmayı projelendirmek ve tamamlamak zorundadırlar.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Program, toprak bilimi ve bitki besleme alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilecek kalitede iş gücü yetişmesini ve akademik yeterlilikteki öğrencileri yüksek lisans programına hazırlamayı hedeflemektedir. Program, öğrencilerin toprakların, yeteneklerine göre sınıflandırılarak ekolojik prensiplere uygun bir biçimde kullanılmaları, her türlü çevre kirliliğine ve amaç dışı kullanımlara karşı korunmaları ve yürütülecek toprak verimliliği ve bitki besleme çalışmalarıyla, sağlıklı ve dengeli bitki besleme programları oluşturulması ile ülkemiz tarımsal ekosistemine uygun, toprak, bitki ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönetimlerine ait yeterli bilgiyle donanmalarını amaçlar. Ayrıca, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümündeki laboratuvarlar, seralar ve Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliğindeki araziler ve bazı derslerde zaman zaman gerçekleştirilen günübirlik arazi gezileri yardımıyla öğrencilerin pratik deneyimlerinin de artırılması sağlanır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. SELİM EKER

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. EMİN BÜLENT ERENOĞLU

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. HAYRİYE İBRİKÇİ

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi KEMAL YALÇIN GÜLÜT

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. AYFER ALKAN TORUN

Amaç

Programın amaçları; 1) Temel Bilim, Temel Mühendislik ve Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanlarında yeterli bilgi ve beceriye sahip, 2) Toprakların yeteneklerine uygun korunma ve kullanımlarını, sağlıklı ve kaliteli bitkisel ürünlerin üretimi için doğru gübreleme programlarının hazırlanmasını amaçlayan, 3) Araştıran, deney yapabilen, uygulayan, sonuçları yorumlayan ve bunlar için gerekli modern teknik ve araçları kullanan, güncel bilgiye erişen yaşam boyu öğrenme bilincine sahip, 4) İletişim becerileri gelişmiş, tarımla ilgili çeşitli kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev alabilecek, toprak ve bitki analiz laboratuvarlarınca tercih edilen, Toprak Etüd Haritalama yapma yetkisine sahip, Toprak Bilimi ve Bitki besleme alanında yetkin Ziraat Mühendisleri yetiştirmek.

Hedef

Bilimsel doğruları kullanarak, toprak-su-çevre sorunlarına çözüm üretebilme ve toprakların özelliklerine uygun olarak kullanımını sağlamaya ve sürdürülebilir üretim prensiplerine bağlı olarak bitkisel verimliliğin artırılması için toprak verimliğini iyileştirmeye dönük bilgiye sahip tarım bilimcilerin yetiştirilmesi

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa ögrenciler Ölçme Seçme ve Yerlestirme Merkezi (ÖSYM) tarafindan verilen yerlestirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ziraat Mühendisi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrencilerin kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları şarttır. Eğitim-öğretim 4 yıllık fakülte ve yüksekokullarda en az 240 AKTS kredisini tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olan bir öğrenci mezun olma hakkını kazanmış sayılır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans egitimini basariyla tamamlayan ögrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Egitim ve Ögretim Yönetmeligi" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalamasi ve mülakat sinavinin birlikte degerlendirilmesi sonucunda kendi alaninda veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda egitimlerine devam edebilirler.

Staj

Toplam 40 iş günü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü arazisi ve laboratuvarlarında ya da ilgili kamu ve özel kuruluşlarda çalışma .

Uygulamalı Ders

Akreditasyon kapsamında iç ve dış paydaş görüşleri de alınarak dersleirn en az %25 uygulamaya yönelik olmasına dikkate dilmektedir. Bunun yanısıra Mesleki Uygulama, Mesleki Projelendirme ve Tasarım, Yaz Stajı gibi tamamen uygulamaya yönelik dersler de bulunmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Müfredatımızda işyeri eğitimi bulunmamaktadır. Ancak yaz stajında yönetmelik çerçevesinde yaz stajlarını kamu kurum ve kuruluşlarında yapabilmektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

İsteğe bağlı olarak Çift Anadal ve Yan Dal yapılabilmektedir

İstihdam Olanakları

Program Mezunları; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, Tarım Kredi Kooperatiflerinde, Ziraat Bankalarında, Devlet Su İşlerinde, Belediyelerde, Tarım ilaç firmalarında, resmi ve özel toprak, bitki ve gübre analiz laboratuvarlarında, gübre fabrikalarında, özel çiftlikler ve seralarda, çalışma olanakları bulabildikleri gibi, doğrudan tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği yapabilmektedirler. Ayrıca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun öngördüğü Toprak Etüd ve Haritalama, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Projelerinin hazırlanmasında yetkili olan Ziraat Mühendisleri sadece Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Programı mezunlarıdır.