Tekstil ve Moda Tasarımı (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Ana Sanat Dalı; tekstil endüstrisinin gereksinimi olan dokuma, baskı ve giysi tasarımı bilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz öğrencileri eğitim süresince tasarım ilkesi bakımından farklı olmayan; fakat ürün oluşumu birbirinden farklı olan dokuma, baskı ve giysi tasarımı disiplinlerini birbirine paralel olarak alırlar. Programımızda bu üç disiplini özgün sanat ürünlerine aktarmaya yönelik dersler verilmektedir. Sanatçı adayının kendine ve sanatı keşfetmesinin yanı sıra konferanslar, sergiler ve teknik gezilerle program yürütülmektedir. Tekstil ve Moda Tasarım Ana Sanat Dalı, öğrencilerin sanat ve tasarım alanlarında kendilerini geliştirerek vizyonlarını oluşturmalarını hedeflemektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Çukurova Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı, amaçlarına uygun olarak öğrencilerin geniş bir yelpazede dersler alabilmesine olanak sağlamaktadır. Programda öğrencilerin yeteneklerine uygun, ilgi duydukları temalarda ve alanlarda talepleri karşılayabilen ve her öğrencinin uzmanlaşabildiği dersler bulunmaktadır. Ana bilim dalı içeriğinde yer alan temel konuları ve başlıca araştırma alanlarını kapsayarak, öğrencilerin bu alanlarda araştırma yapabilecek biçimde yetiştirilmelerini sağlayacak bir eğitim programına sahiptir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. SEVİM TUĞBA ARABALI KOŞAR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. Mine CERANOĞLU

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. HAVVA HALAÇELİ METLİOĞLU

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. Mine CERANOĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. SEVİM TUĞBA ARABALI KOŞAR

Amaç

Güncel sanat, tasarım ve moda eğilimleri doğrultusunda tekstil endüstrisinin gereksinimi olan dokuma, baskı, giysi tasarımları konularında tasarım eğitimi vermektedir. Eğitim, tekstil ve moda tasarımına dönük dersler yanında sanatsal- kültürel, tekstil teknikleri ve bilgisayar destekli tasarım dersleri ile desteklenmek.

Hedef

Öğrenci başarılarını ve akademik faaliyetlerimizi daha ileriye taşıyarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen dünya standartlarında tasarım eğitimi vermektir. Tekstil tasarım bölümü, tekstil, hazır giyim ve moda sektöründe tekstil teknik ve malzemelerini tanıyan, gündemi takip eden yaratıcı ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilir öncü tasarımcılar yetiştirmek.

Kayıt Kabul Koşulları

Kabul ve kayıt koşulları, Güz Dönemi ve Bahar Dönemi için Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında ilan edilir. Yüksek lisans programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başında önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak kurulmuş olan güzel sanatlar fakültelerinin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar, "Tekstil ve Moda Tasarımı alanında Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması krediye dâhil olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programında alınabilecek azami ders sayısı ise on adettir. Öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul gerekçeli kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ilave dersler aldırılabilir. Ders aşaması; uzmanlık alan dersleri ve seminer dâhil toplam 60 AKTS’den, tez aşaması; uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dâhil 60 AKTS’den az olamaz. Tez aşamasında, tez çalışması dersine her dönem kayıt yaptırılır. Tez çalışmasının değerlendirilmesi tez savunması sonucu jüri kararı ile belirlenir. Bir öğrenci bir dönemde uzmanlık alan dersi, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersi (mezuniyet için gerekli zorunlu kredi yüküne dahil etmeyen Enstitüler için) ve seminer hariç, 15 krediden fazlasını alamaz. Seminer dersi, ders aşamasında yapılır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak; yüksek lisans öğrencisinin en az CC notu almış olması gerekir. Yüksek lisans için CC notu, öğrencinin genel not ortalaması 2,5 ve üzeri ise başarılı kabul edilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora /Sanatta Yeterlik programlarda öğrenim görebilirler.

Staj

Yüksek lisans programında staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Yüksek lisans ders programında uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Yüksek lisans programında "İş Yeri Eğitimi" bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yüksek lisans programında anlaşmalı bir değişim programı henüz bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezun öğrenciler, Devlet ya da özel üniversitelerde akademisyen veya alanları ile ilgili sektörde tasarımcı, birim sorumlusu-yönetici-müşteri temsilcisi olarak çalışabilmektedirler.