İletişim Bilimleri

Lisans Programı - İletişim Fakültesi


Temel Bilgiler

İletişim Bilimleri; Medya Çalışmaları, Toplum ve İletişim ile Kültürlerarası İletişim alanlarını içeren lisans eğitimi verir. İletişim Bilimleri programı yurt dışında önde gelen üniversitelerde son yıllarda yaygın olarak yer almakla birlikte Türkiye'de Devlet Üniversiteleri arasında faal olan tek lisans programıdır. Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü öğrencileri, toplumsal iletişim sorunlarının çözülmesinde ve ideal toplumsal yarara uygun iletişim ortamının sağlanmasında, disiplinlerarası, eleştirel kuramsal bilgiye ve özgün bakış açısına sahip olacaklardır. İletişim Bilimleri programı; İletişim ve Medya Çalışmalarını kapsayan geniş bir alanda eğitim verir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

İletişim Bilimleri, iletişim araştırmaları yapan bir toplum bilim alanıdır. Gündelik yaşamdan, toplumsal ilişkilere ve medyaya dek kuramsal bilgi ile pratik hayat arasındaki ilişkileri disiplinler arası ve eleştirel olarak açıklamaya çalışır. Bu geniş alandaki iletişim ortamlarının arka planını ve zihniyet yapılarını analiz eder. İletişimin günümüzde artan önemi, etkili iletişimcilerin yetiştirilmesinin bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmesine yol açmıştır. İletişim Bilimleri programı, iletişim uzmanı olmak isteyen gençler için popüler bir alan olmakla birlikte, toplumların doğru, geçerli ve adil iletişim kurmalarını sağlamada temel bir üniversite eğitimi sunmaktadır. Önemli not: Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümü, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Lisans eğitimine başlamış olup, 2016 ve 2017 yıllarında mezun vermiş, sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Disiplinler arası nitelikli 'İletişim Çalışmaları' başlıklı Tezli Yüksek Lisans Programının açılması yönünde Yükseköğretim Kurumundan kısa bir süre önce onay alınmıştır .Programa yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır..

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. İLKER ÖZDEMİR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi GÜLNUR KAPLAN ESEN

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. ÖZLEM AYDOĞMUŞ ÖRDEM

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. FIRAT BERKSUN

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi ÇİĞDEM YASEMİN ÖZKAN

Amaç

İletişim Bilimleri alanı Türkiye'deki İletişim Fakültelerinde genellikle iletişim araç ve ortamlarına göre yapılanmış olan bölümlerin (Radyo-TV-Sinema; Gazetecilik, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, vb.) akademik altyapısını oluşturur. İletişim Bilimleri eğitimi ise, Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Antropoloji, Tarih, Sanat, Felsefe, Dilbilim gibi temel alanlarda üretilmiş fikir ve ifade birikiminden beslenerek, disiplinlerarası yapısıyla , temelde insan iletişiminin kişilerarası, kitleler arası, kültürlerarası ve uluşlararası düzlemlerde işleyişini anlamayı ve daha da önemlisi daha etkin biçimde , insan ve toplum yararına üretilmesini amaçlar.

Hedef

İletişim alanında disiplinlerarası bir anlayışla çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere, ve çağın gereksinimlerine uygun teknolojilerini yetkin olarak kullanabilen, İletişim danışmanı, İletişim uzmanı, moderatör, gibi İletişim profesyonellerini ve akademisyenleri yetiştirmek, yurtdışındaki örneklerindeki yenilik ve eğitim standartlarını yakalamak; Türkiye'de Devlet Üniversiteleri arasında faal olan olan tek lisans programı olmasının sorumluluğu nedeniyle Ç.Ü İletişim Fakültesi , İletişim Bilimleri programı, ilgili alanın gelişmesine yönelik hedeflerini de önemsemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İletişim Bilimleri lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Programdan mezun olabilmek için tüm derslerin başarı ile tamamlanması gerekmektedir. Toplam 240 AKTS tutarında ders alması gerekmektedir. Genel Nor Ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda üniversitemizde veya diğer üniversitelerde lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Üçüncü yarıyıldan başlayarak, toplamda 20 işgünü süreyle Kamu ve Özel Sektör ve STK'larda /üniversitelerde yapılacak bir staj mezuniyet için zorunludur. Yasa gereği stajyerlerin SGK primleri rektörlükçe karşılanır. ILT 416 Staj Değerlendirme ve İş Güvenliği dersinden başarılı olarak stajını tamamlamış olduğu ve iş güvenliği eğitimi aldığını belgelemiş olmalıdır.

Uygulamalı Ders

7. Yarıyılda Sömestrde verilen ILT 403 Atölye Çalışamaları I ve 8. Yarıyılda bu dersin devamı olarak verilen ILT 414 Atölye Çalışmaları II dersleri mezuniyet projesi dersleri olup, bu dersler uygulamalı derslerdir. Programda mezuniyet projesi kapsamı dışında da Medya İçin Bilgisayar Uygulamaları, Topluma Hizmet Uygulamaları, Fotoğrafçılık Uygulamaları, Halkla İlişkiler Plan ve Uygulamaları ve Sağlık İletişimi Uygulamaları gibi uygulamalı dersler bulunmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bölümde uygulanan lisans programının doğası gereğince, staj, saha araştırması , atölye çalışmaları gibi uygulamalı yöntemlere ağırlık verilmektedir. Ayrıca öğrenciler mezun olabilmek için ILT 416 Staj Değerlendirme ve İş Güvenliği dersinden başarılı olarak stajını tamamlamış olduğu ve iş güvenliği eğitimi aldığını belgelemiş olmalıdır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çukurova Üniversitesi İİB Fakültesi İktisat Programı ile çift Anadal Programı yürütülmektedir. Ayrıca Erasmus, Mevlana ve Farabi programları çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları yürütülmektedir.

İstihdam Olanakları

Medya kuruluşlar ı(Gazete, Radyo, Televizyon), Kamu ve Özel Sektör ve STK'larda İletişim uzmanları/danışmanları,analistleri , Yöneticileri, sahada Film endüstrisinde ve her türlü görsel materyal üreticisi vb. olarak, konumlandırılabilmekte; ayrıca Pedagojik formasyon alan mezunlar orta öğretimde Medya okuryazarlığı alanında öğretmenlik yapabilmektedirler.