Tarla Bitkileri (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Tarla Bitkileri Yüksek Lisans programı, lisans eğitimini tarla bitkileri bölümü veya ziraat fakültesinin diğer bölümlerinde tamamlayan öğrencilerle ile bir yıılık hazırlık programına katılmayı kabul eden diğer fakültelerin tarla bitkileri bölümü çalışma alanları ile ilgili konuılarda eğitim veren bölümlerin mezunlarına yönelik bir programdır. Programın eğitim-öğretim süresi bir yıllık ders aşamasını izleyen 1 yıllık tez aşaması olmak üzere 2 yıldır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Tarla bitkileri Yüksek lisans programı; tarla bitkileri bölümünün çalışma alanına giren konularda lisans eğitimi sırasında horizontal olarak teorik ve uygulamalı bilgilerle donaltılmış Ziraat Mühendislerine tarla bitkileri bölümünün çalışma alanlarından birisinde bilgilerini derinleştirme, söz konusu alanda araştırma yapma ve bu araştırmadan elde edilen bulguları yorumlama yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir. Program öğrencileri; tahıllar, yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri ve çayır-mera yembitkileri temel çalşma alanlarından birisi ile ilgili spesifik bir konu hakkındaki bilgilerini derinleştirmekte, güncellemekte ve söz konusu konuda bir tarla veya laboratuar araştırması yürüterek, araştırmadan elde ettiği bulguları Yüksek Lisans Tezi olarak sunmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. CELALEDDİN BARUTÇULAR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi AYBEGÜN TON

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Recep İrfan NAZLI

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Recep İrfan NAZLI

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. Cemal KURT

Amaç

Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi donanımına sahip Tarla Bitkileri uzmanları yetiştirmek ve tarla bitkileri konusunda karşılaşılan yöresel, ülkesel veya dünya ölçeğindeki problemlere çözüm bulacak araştırmalar yapmak ve elde edilen sonuçları bilimdünyası ile paylaşmaktır. Anabilim dalımızda bitki ıslahı, tahıllar, yemeklik dane baklagiller, endüstri bitkileri, yem bitkileri ve çayır ve mera konusunda lisansüstü eğitim verilmektedir. Lisans düzeyinde kazanılan teorik bilgi derinliğini artırmak, bu konuda analiz ve sentez yeteneği, çalıştığı konuda ülke ve uluslar arası düzeydeki son gelişmeleri izleme ve elde ettiği bu bilgi donanımı ile karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilme becerisi kazandırılmaktadır. Elde ettiği verileri bilimsel esaslara göre analiz edebilme ve ürettiği bilgi ve beceriyi ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel esaslara uygun olarak sunabilme yeteneğini geliştirmektir.

Hedef

1- Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine, endüstri bitkileri bilim dalında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirebilme, yorumlama ve uygulama yapabilme becerisi, 2- Tarla Bitkileri alanındaki mevcut verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile kullanabilme becerisi, 3-Tarla Bitkileri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme becerisi, 4- Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme becerisi, 5- Öğrencilere akademik kariyerlerinde kendilerini başarılı kılacak bilgi ve becerileri kazandırabilmek 6- Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi resmi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine sahip olabilme becerisi.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ziraat Mühendisi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrencilerin kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları şarttır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bu programda uygulanmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersler Öğretim Üyeleri tarafından arazide ve laboratuvarlarda yaptırılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda uygulanmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yatay Geçiş, Mevlana, Farabi ve Erasmus+ yolu ile programın değişim olanakları mevcuttur.

İstihdam Olanakları

Program mezunları; kamu kuruluşları (Tarım, Gıda, Çevre ve Orman konularıyla ilgili Bakanlıklar, Belediyeler, İl Özel İdareleri, DSİ, vb.), üniversiteler (öğretim elemanı olarak,), tarımsal danışmanlık kuruluşları, tarıma dayalı kooperatifler, Tarıma dayalı AR-GE ve üretim yapan (tohumculuk, ilaç, gübre; vs) özel sektör firmaları, kamu ve özel bankaları, sulama-drenaj müteahhitlik firmaları, mühendislik ve danışmanlık büroları, arazi toplulaştırması müteahhitlik firmaları, teknoloji geliştirme bölgeleri, tarıma dayalı uluslararası şirketler, ve tarımsal işletmelerde çalışma olanağına sahiptirler.