Beden Eğitimi ve Spor (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

1991’de yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Programda Spor Yönetim Bilimleri, Sporda Psikososyal Alanlar, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Spor Sağlık Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri dallarında disiplinlerarası eğitim ve öğretim verilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Beden eğitimi ve spor alanında verimli sistemlerin tasarlanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi, gelişen spor teknolojisi olanaklarının tanıtılması,ülke genelinde beden eğitimi ve sporun gelişmesi amaçlanmaktadır. Böylece uygulanan eğitim programlarına katılan öğrencinin;insan organizmasının yapısını, işleyişini ve davranışlarını bilen,Türk spor örgütünü tanıyan ve karşılaştırmalı değerlendirmeler yapabilen, öğretmenlik ve antrenörlük niteliklerine sahip bir eleman olması amaçlanmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. SELCEN GÖKTÜRK KORKMAZ ERYILMAZ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Beden eğitimi ve spor anabilim dalının amacı; beden eğitimi ve spora ilişkin konuları analiz edebilme, sorgulama ve araştırma yapma, öngörüde bulunma ve doğru karar alma süreçleri için gerekli temel bilgi ve becerilerin öğrenilmesini amaçlar.

Hedef

Bu yüksek lisans programı öğrencilerin; Beden eğitimi ve spor alanında yöntem ve teknikleri uygulayabilme, verileri analiz edip değerlendirebilme, araştırma yöntem ve tekniklerini takip edip alanda uygulayabilme, temel mesleki bilgiler, ulusal ve uluslararası düzeyde alan ile ilgili literatürü takip edebilme, alandaki eksiklere yönelik çözüm önerileri üretebilme, toplumsal, bilimsel ve etik değerler çerçevesinde verileri toplama, kayıtlama, yorumlama ve yayınlama becerilerini kazanmasını hedefler.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmalarını belgelemek koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Programda staj uygulaması bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı ders bulunmamaktadır

İş Yeri Eğitimi

Programda iş temelli öğrenme bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programda çift anadal/yan dal/ortak program bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Öğretmen, Gençlik ve Spor Bakanlığı´na bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında idareci, antrenör, spor kulüplerinde antrenör, kondisyoner, spor koordinatörü, yönetici olarak çalışmaktadırlar.