Makine

Ön Lisans Programı - Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek


Temel Bilgiler

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Adana-Ceyhan D-400 Karayolu üzerinde Yakapınar (Misis)’in kuzeyinde 1225 hektar alan üzerinde Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) 2009 yılında kurulmuştur. Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine Programında Makine Teknikerliği eğitimine 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır. Programın amacı malzeme bilimi, imalat yöntemleri, bilgisayar destekli tasarım, ölçme ve kontrol alanlarında aldığı eğitimler ile sanayi için ihtiyaç duyulan, iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulayan, mesleki etik ve çevre kurallarına duyarlı insan kaynağı yetiştirmektir. "Çukurova Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu" ismi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.02.2018 tarihli ve 15619 sayılı yazısı ile 26.02.2018 tarihinden itibaren "Çukurova Üniversitesi Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu" olarak değiştirilmiştir. 2017 Temmuz ayında hayata geçirilen 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da, “Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları için öğrenci başına ilgili yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten eğitim desteği yapılabilir" hükmü çerçevesinde 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı' ndan itibaren Yüksekokulu'muzdaki Makina, Elektrik, Tekstil Teknolojisi ve Elektronik Teknolojisi Programı öğrencileri eğitim desteği almaya başlamışlardır. Makine Teknolojisi Programı' nda 2018-2019 Bahar yarıyılından itibaren 3+1 işyeri eğitimi uygulanmaya başlanmıştır. Meslek Yüksekokulumuz Makine ve Metal Teknolojileri Bölümünde örgün eğitim Makine Programı ile devam etmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Türkiye’nin endüstriyel kalkınmasına istihdam olanaklarına ve ticaretine önemli katkıda bulunan makine sanayi, teknolojik yenilenme, teknik bilgi ve deneyim birikimi sayesinde ülkemizin en önemli sanayi kollarından biri haline gelmiştir. Dışa açık yapısında yabancı sanayi ile iç içe çalışmaktadır. Küreselleşen dünyanın önde gelen ülkelerinde imalatı Türkiye’de gerçekleştirilen makineler kullanılmaktadır. Makine programı; İnşaat, Elektronik, Kimya, Tekstil, Ziraat gibi birçok sanayi kolu için makine imalatı, montajı, bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiren, ısıtma ve soğutma sistemlerinin montajı ve bakımı konularında uzman, ölçme, kalite ve kontrol bilgisine sahip olmasının yanı sıra öğrencilerin eğitim aldığı bilgisayar destekli tasarım ve iş sağlığı ve güvenliği dersleri ile teknolojiyi takip eden ve iş güvenliği önlemlerini uygulayan ara elemanlar yetiştirilmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. NİGAR YARPUZ BOZDOĞAN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. NİGAR YARPUZ BOZDOĞAN

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. Murat ÇIKAN

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. Mustafa UĞURLU

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. Mustafa UĞURLU

Amaç

Makine Programının Amacı; sanayicinin beklentilerine uygun temel bilgileri sağlam, bilgiye ulaşmasını öğrenmiş, bilimsel yenilikleri ve araştırmaları takip eden, makine alanında yenilik ve geliştirme süreçlerinde aktif görev alan, araştırmacı, analitik düşünce yapısına sahip, sentez yapabilen, meslek ahlakını kavramış, çevresi ile kolay iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi, çalışkan, etkin, sorgulayıcı, çözüm odaklı, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyan ve etik değerleri yüksek Teknikerler yetiştirmektedir. Makine programında okutulan mesleki dersler mevcut kadrolu öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir.

Hedef

Programın hedefi, makine alanında evrensel bilimin ve çağdaş eğitimin kültür ve değerlerini temel alan, teknolojik gelişmeleri takip ederek çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim altyapısı sağlamak ve eğitim öğretim faaliyetlerimizi paydaşlarımızın katılımıyla güçlendirerek yenilikleri uygulayabilen, toplumun sorunlarına çözüm üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde önder bir eğitim sağlamak ve bu sayede yüksek niteliklere sahip olan Makine Teknikerlerinin yetiştirilmesidir.

Kayıt Kabul Koşulları

Makine Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Bölüme TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmakta ve bölümümüzde 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin Makine Programına yerleşebilmesi için Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda TYT sınav puanının hesaplanmış olması gerekir. TYT puanı hesaplanmış olan öğrenciler başarı sıralamasına göre ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile tercih ettikleri programa yerleştirilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak bu programdan mezun olur. Mezun olmak için öğrencilerin, programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca öğrencilerin 30 günlük mesleki stajlarını ve bir dönemlik İşyeri Eğitimini başarıyla tamamlamaları gerekir. Mezun olan öğrenciye Makine alanında ön lisans diploması verilir. Alınacak bu mezuniyet belgesi ile endüstride Makine Teknikeri unvanı ile görev yapılır. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler diploma ekinde belirtilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Öğrenciler dikey geçiş sınavı ile Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği ve Malzeme Mühendisliği vb. lisans programlarına yerleştirilebilir. Ayrıca sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültelerinin İşletme ve İktisat lisans programlarına kayıt olabilir.

Staj

Staj, öğrencilerin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarında staj, Endüstriye Dayalı Eğitim dersi olarak ders planında yer almaktadır. Stajlar Yüksekokul Müdürlüğü’ nce ilan edilen tarihlerde yapılacak olup staj süresi, programın niteliğine göre 30 iş gününden az olamaz. Stajın, birinci sınıfın sonunda yaz tatilinde yapılması uygundur. Aksi halde öğrenci yarıyıl ya da yıl kaybedebilir. Makine Programı öğrencilerinin endüstriye dayalı eğitim çalışmalarının amaçladığı hususlar şunlardır; - Birinci ve ikinci yıl ders programları gereğince verilen mesleki bilgileri staj sırasında yapılacak uygulamalar yoluyla geliştirmek ve pekiştirmek. - İş hayatına atıldıktan sonra çalışacakları muhtemel iş sahalarındaki organizasyon, düzen ve sistemleri iyi tanımak. - İşletmelerde Makine Teknikeri olarak üstlenecekleri yetki ve sorumlulukları tanımak, üst ve alt kademe sorumlusu personel ile uyumlu çalışma alışkanlıklarını ve iyi bir yönetici olma niteliklerini kazanmak, aynı zamanda kendileri için gerekli iyi bir istihdam ortamını hazırlamak.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Yüksekokulumuz 2018-2019 Bahar yarıyılından itibaren 3+1 işyeri eğitimi programını uygulamaya başlamıştır. İşyeri Eğitimi kapsamında öğrenciler bir dönem (15 hafta) boyunca haftada dört gün işletmelerde çalışmaktadırlar. İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; - Öğrenim gördükleri önlisans programıyla ilgili işyerlerini yakından tanımak, işyerlerindeki hiyerarşik düzeni, organizasyon yapısını, iş disiplinini, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını gözlemlemelerini sağlamaktır. - Öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi, beceri ve yetkinliklerini pekiştirmek için uygulama yapmak, sektör çalışanlarının yaptıkları işleri yakından izlemek, işletme deneyimlerini arttırmak ve yapacakları işi tanımalarını sağlamaktır. - Almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisi kazandırmaktır. - İşyeri yöneticileri, çalışanları ve ilgili diğer bireylerle ortak dil geliştirmelerini sağlamak, işyeri iletişim becerilerini arttırmaktır. - Meslekleri ile ilgili güncel teknolojiden haberdar olmalarını sağlamak ve meslek etiğine saygılı olmayı öğretmektir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Makine Programı öğrencileri; yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir. Bu öğrencilerde geçmiş tüm öğrenim faaliyetlerini başarmış olma şartı aranır. Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerin; öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program danışmanının önerisiyle ilgili yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir. Değişim Programları amaçları ve işleyişleri bakımından farklılıklar göstermektedir.

İstihdam Olanakları

Makine Programı müfredatı, büyük oranda Makine İmalat ve Makine Bakım sektörüne kalifiye eleman yetiştirmeye yöneliktir. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler ve kişisel gelişim eğitimleri, iş hayatında kariyer geliştirmede geniş olanaklar sağlar. Mezunlar kamu sektöründe ve sanayide faaliyet gösteren fabrikaların imalat, bakım-onarım ve kalite kontrol departmanlarında mühendis ve teknisyen arasındaki ara eleman (tekniker) ihtiyacını karşılamak üzere çalışabilirler. Çalıştığı kurumun yapısına ve kendi uzmanlık alanına göre, her türlü imalat, hizmet, organizasyon işlerini yapabilirler. Teknikerler isterlerse kendi özel işyerlerini de açabilirler.