Piyano

Lisans Programı - Devlet Konservatuvarı


Temel Bilgiler

Piyano programı Piyano Edebiyatı üzerine teknik ve müzikal anlamda eğitim veren ve piyanist yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Ç.Ü. Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano programı içerisinde öğrencilerin kullanımına sunulan 2 adet Konser Salonu, 8 adet piyano dersliği, 5 adet stüdyo, 1 adet piyano bakım ve onarım atölyesi, bulunmaktadır. 3 adet Konser Salonunda 3 adet de piyano dersliğinde yerleşik halde 6 adet kuyruklu piyanomuz bulunmaktadır. Programımızda öğrenim gören öğrencilerimiz bu alanlarda danışmanları eşliğinde çalışabilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda, her yıl eğitim yılı içeresinde çeşitli solo ve oda müziği konserleri öğrencilerimiz tarafından hazırlanmaktadır. Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencimiz mezuniyet resitalini seyirci karşısında açık sınav biçiminde sunmak zorundadır. Öğrencilerimiz çeşitli festival ve yarışmalara katılmış olup ve çeşitli dereceler elde etmiştir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör.Dr. HATİCE ÇAĞLA ÇOKER

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. SEMİN SÜEDA ÇÖLCÜ

Erasmus Koordinatörü

Doç. VANIA PETROVA BATCHVAROVA

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. SİBEL AKYÜREK

Amaç

Piyano lisans programını ,teknik ve müzikal yöntemleri en iyi şekilde kullanarak çalabilen,estetik bakış açısı edinmiş,herhangi bir piyano eserini yorumlayabilme,eserin vermeye çalıştığı duygu ve düşünceleri seyirciye aktarabilme yetisi kazanmış,sanat ahlakına ve meslek disiplinine sahip,kendine,ulusuna ve tüm insanlığa karşı üzerine düşen sorumluluğun farkında olan sanatçı yetiştirmek.

Hedef

Piyano lisans programı olarak hedefimiz; ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen mezunlar yetiştirmek; mezunlarımız ve sanatsal çalışmalarımızla ülkemizin sanat yaşamına katkı sunmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

(1) Genel Kabul Koşulları: Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerine alınacak öğrencilerde aranacak genel koşullar şunlardır: a) Sağlık durumu(fiziksel ve ruhsal açıdan) ilgili Anasanat/Sanat dalı için gereken ölçütlere uygun olmak. b) Herhangi bir resmi veya özel okuldan disiplin suçuyla ilişkisi kesilmemiş olmak. c) Devlet Konservatuvarlarının Müzik ve Sahne Sanatları Liselerinin ilgili Anasanat / Sanat dallarından mezun olmak veya lise veya dengi okul mezunu olmak. d) Devlet Konservatuvarları Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri dışında bir Liseden mezun olan adaylar için başvuru yapılacak yılın TYT puan türlerinin birinden en az 150 puan ve üzeri puan almış olmak. e) Sahne Sanatları Bölümü (Oyunculuk Anasanat Dalı) kabul sınavlarına başvurabilmek için; dalı için gereken yeteneklere sahip olmak ve en çok 25 yaşında olmak. f) Yabancı uyruklu adaylar için; Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesinde belirtilen koşullara sahip olmak. g) Rektörlük tarafından ilan edilen süre içinde ön kayıt ile ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlayarak ilgili birime teslim etmiş olmak. h) Rektörlük tarafından ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak. i) Müzik Bölümü (Piyano Anasanat Dalı, Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, Üflemeli-Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı) iki aşamalı seviye tespit sınavlarına başvurabilmek için; en çok 22 yaşında olmak. (Devlet Konservatuvarlarının Müzik ve Sahne Sanatları Liselerinden mezun olan ve öğrenimine iki yıldan fazla ara vermeyen adaylarda 22 yaş koşulu aranmaz.) . (Yaş hesaplaması yapılırken yıl/ay/gün dikkate alınır.) j) Müzik Bölümü (Piyano Anasanat Dalı, Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, Üflemeli-Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı) iki aşamalı seviye tespit sınavlarına girecek adaylardan Devlet Konservatuvarlarının Müzik ve Sahne Sanatları Liselerini bitirmemiş olanlar için; başvurduğu Anasanat/Sanat dalları Birinci Aşama, İkinci Aşama sınavlarını başarmış olmak. Müzik Bölümü Özel Kabul Koşulları (1) Piyano Anasanat Dalı (Piyano Sanat Dalı) kabul sınavlarına ilişkin özel koşullar şunlardır: a) Birinci Aşama Sınavında adaylar; farklı teknikleri içeren bir etüt (Fr. Chopin, Lizst, Rachmaninoff, Scriabin, Debussy), J.S. Bach: Das Wohltemperiertes Klavier’den bir prelüd ve füg veya partita/suite, Klasik döneme ait bir sonat (Haydn, Mozart, Beethoven vb. ), Romantik döneme ait bir eser ile Çağdaş bir yapıtı Komisyona ezber olarak icra etmek, çalmak, dinleti olarak sunmak ve çalacağı eserlerin notalarını sınavda yanında bulundurmak zorundadır. b) İkinci Aşama sınavında adaylar Müziksel işitme %20-okuma %20-yazma %40- müzik teorileri %10- basit çok seslendirme %10 olarak değerlendirilerek toplam 100(yüz) üzerinden 70(yetmiş) puan almak zorundadırlar.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Sanatçı

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Programımızda Staj Dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Konservatuvarda dersler esas meslek dersleri, yardımcı meslek dersleri, kültür dersleri, ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler olmak üzere beş ayrı gruptan oluşur. Grupları oluşturan dersler eğitim-öğretim programında gösterilir. Piyano programının tüm esas meslek dersleri uygulamalı derslerdir. Yardımcı meslek derslerinin Teori derslerinin (Piyano Literatürü, Form Bilgisi, Analiz, Armoni) dışında yer alan tüm dersler yardımcı meslek dersleri de uygulamalı dersler olarak yürütülmektedir. Uygulamalı Dersler ilgili dersin stüdyosunda ve/veya uygulama alanlarında yürütülür. (1) Konservatuvarda her eğitim-öğretim yılında okutulan esas meslek dersleri bir önceki yılın tamamlayıcısı ve o yılın eğitimine bağlı önşartlı dersler olarak kabul edilir. Bu nedenle ders geçme değil sınıf geçme sistemi uygulanır. (2) Konservatuvarın tüm sınıflarında esas meslek derslerinden herhangi birinden ve/veya ikiden fazla yardımcı meslek dersinden başarısız olan öğrenciler sınıf tekrarı yapar. Sınıf tekrarı yapan öğrenciler üst sınıftan ders alamaz. (3) Sınavlar, esas meslek dersleri, yardımcı meslek dersleri, kültür dersleri ve ortak zorunlu dersler, telafi dersleri ve uygulama çalışmaları (provalar) Cumartesi günleri de yapılabilir. Uygulamalı Derslerde Devam Zorunluluğu: (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Ana Meslek derslerinin yüzde yirmisinden, yardımcı meslek, kültür ve ortak zorunlu derslerin yüzde otuzundan, fazlasına katılmayan öğrenci o dersin sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi sınav döneminden bir hafta önce ilan edilir. (2) Esas meslek dersleri ve uygulamalı yardımcı meslek dersleri hariç tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmişse, sınavlara girmek kaydıyla devam şartı aranmaz.

İş Yeri Eğitimi

Programımızda İş Yeri Eğitimi uygulaması bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programa kayıt yaptıran öğrenciler 1.yıl hariç olmak üzere diğer sınıflarda dilerlerse Yüksek Öğrenim Kurumu'nun kabul ettiği Üniversiteler ile Uluslararası veya Ulusal değişim programlarına katılabilirler.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar çeşitli sanat kurumlarında (konservatuvar,orkestra v.b.)sanatçı olarak görev yapabilirler.