LİSANS PROGRAMLARI

Üniversitemizde öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde yaptıkları çalışmaların(ödev, proje, sunumlar, saha çalışmaları, laboratuarlar gibi) ve ara sınavların dışında bir final sınavı yapılır. Dönem başında öğretim elemanları değerlendirme sistemlerini ve bunlara ilişkin oranları öğrencilere açıklarlar. Ara sınav ve final sınavları senato tarafından belirlenen tarihlerde yapılır ve sınav programları 15 gün öncesinde öğrencilere ilan edilir.

Notların değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır.

(a) Dönem İçi Notu, o dersin eğitim-öğretimi ile ilgili yaptırılacak olan ara sınav/sınavları ile araştırma, inceleme ödevleri, projeler gibi diğer faaliyetleri dikkate alınarak hesaplanır.

(b) Ham Başarı Notu, dönem içi notunun % 40’ı ile yarıyıl veya yılsonu sınav notunun % 60’ının toplanması sonucu elde edilir. Ham başarı notunun elde edilmesinde dönem içi notu ve yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden hesaplanır.

(c) Başarı Notu, “Çukurova Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi”nde açıklanan değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Bu değerlendirme sonucunda, aşağıda açılımı ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri başarı notu olarak verilir.

Başarı Notu     Katsayı

AA                       4.00

BA                       3.50

BB                        3.00

CB                        2.50

CC                        2.00

DC                        1.50

DD                        1.00

FF                         0.00

FG                        0.00

NA                       0.00

UB                        0.00


Başarı notunun değerlendirmesi sonucunda; öğrencinin başarısı aşağıdaki şekilde belirlenir.

Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten DC veya DD alan bir öğrenci mezun olma aşamasında 2.00 GNO’ya erişmiş olmak koşulu ile o dersi başarmış sayılır. Bir dersin uygulamasında başarısız olan öğrencilere UB (Uygulamada Başarısız) notu verilir. UB notu NA notu gibi işlem görür.

Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait dönem not ortalaması (DNO) ve almış oldukları tüm dersler için genel not ortalaması (GNO) ile izlenir. Bulunulan yarıyıl sonu veya yıl sonu itibariyle GNO'su en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılır.

Başarılı öğrenciler

Normal öğrenim süresine göre bulunduğu yarıyıl/yıldan başarısız notu ve bir önceki yarıyıldan başarısız dersi olmayan, disiplin cezası almamış başarılı öğrencilerden yarıyıl/yıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyıl not ortalaması; 3.00 – 3.49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3.50 – 4.00 arasında olanlar yüksek onur öğrencisi olarak kabul edilir.

Ders tekrarı

Bir dersten FF, FG, UB veya NA alan öğrenciler, bu dersi, verildiği ilk yarıyıl/yılda almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler, bunların yerine akademik danışmanın önerisi üzerine kayıtlı oldukları bölümce, uygun görülen bir başka ders alabilirler.

Ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.


LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

Ders sınavları ve değerlendirme

Her bir ders için dersten sorumlu öğretim elemanı en az bir ara sınavı (veya benzeri çalışmalar) ve bir yarıyıl sonu sınavı, varsa yarıyıl proje çalışmasını değerlendirerek öğrenci başarı notunu belirler.

Başarı notları

MADDE 11 – (1) Öğretim elemanı tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için,
aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl sonu ders başarı notu olarak verilir:  Başarı notu Katsayı  (Harfli sistem) (4’lük sistem)

Başarı Notu     Katsayı

AA                       4.00

BA                       3.50

BB                        3.00

CB                        2.50

CC                        2.00

DC                        1.50

DD                        1.00

FF                         0.00

DZ(Devamsız)  0.00

E(Eksik)                -

BL(Başarılı)          -

BZ (Başarısız)      -


(2) Uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve seminer derslerinde başarılı olan öğrencilere başarılı (BL), başarıyla sürdüremeyen öğrencilere başarısız (BZ) notu verilir. Başarısız (BZ) notu ayrıca; alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları için başarısız olma durumunda da kullanılır. Başarılı (BL) veya başarısız (BZ) notu genel not ortalamasına katılmaz. Eksik (E) notu, dönem projesini ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle zamanında teslim edemeyen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin başarı notu bir sonraki yarıyıl başlangıcından önce ilgili enstitüye gönderilir. Aksi halde (E) notu (BZ)’ye dönüşür. Kredili/kredisiz derslerin notlarının akademik takvimde belirtilen süre içinde girilmemesi halinde not FF/BZ olarak kabul edilir. (3) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencilere akademik takvimde belirtilen tarihlerde bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirmeye alınır.

Not ortalamaları

Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puan, o dersin AKTS kredisi ile aldığı yarıyıl sonu başarı notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı ağırlıklı puanların toplamı, alınan derslerin AKTS kredi toplamına bölünür. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden en son alınan başarı notu katılır.

Dört yarıyıl sonunda, kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması 2,50’nin altında olan öğrenciler tez aşamasına geçemez.

Tez çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenci Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır. Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ise derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2,50 olan öğrenciler Tezsiz Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır.

Ders tekrarı

Bir dersten başarılı sayılabilmek için yüksek lisans öğrencisinin, o dersten yarıyıl sonu notu olarak en az “CC” almış olması gerekir. Zorunlu bir dersten en az CC alamayan öğrenciler, bu dersi tekrarlamak ve başarmak zorundadır. Öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli dersler yerine ise isterlerse danışmanlarının ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer seçmeli derslerden birini alabilirler.

Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı olduğu dersleri tekrar alabilir veya seçmeli dersler yerine danışmanınca kabul edilen bir başka dersi/dersleri alabilir. Bu durumda, o dersin başarı notu olarak öğrencinin en son alacağı not geçerli olur.

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinden ve ilgili enstitü web sayfasından öğrenilebilir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.