Lisans Programlarında Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Çukurova Üniversitesine başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre düzenlenir.

Her eğitim öğretim döneminde bir sonraki yıla ait yatay geçiş kontenjanları; birim yönetim kurullarınca belirlenerek ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir. Gerekli başvurulardan sonra yatay geçiş kayıt hakkını kazanan öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına kaydını yaptırırlar. Ders kaydını yaptıran öğrenci, en geç on iş günü içinde daha önceden almış olduğu derslere ilişkin muafiyet talebinde bulunabilirler. Öğrencinin yeni kayıt olduğu birimin yönetim kurulu, ilgili bölümün görüşünü de alarak muafiyet talebinde bulunan öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri değerlendirir. Değerlendirme sonucunda öğrenci daha önceden aldığı derslerden muaf olabilir. Bu şekilde öğrencinin önceki öğrenmeleri tanınır.

Ayrıca Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programlarından mezun olup lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilen derslere de muafiyet hakkı verilir. Öğrencinin not çizelgesinde, bu derslerin kredileri dikkate alınarak, kayıt olduğu programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre kaydı yapılarak, eğitimine devam hakkı verilir.

Yabancı dille eğitim yapan programlara yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavını başarmak veya YADYO yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getirmek zorundadır. Yabancı dil yeterlik sınavına girmeyen veya girip de başaramayan öğrenciler, iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi programına katılırlar. Hazırlık eğitimi sonunda yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadırlar.

Bununla birlikte Çukurova Üniversitesinde eğitim-öğretim dili Türkçe olan ancak yabancı dil hazırlığı bulunan bir programa yatay veya dikey geçişi kabul edilen öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavını başarmak veya YADYO yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getirmek zorundadır. Ancak bu öğrenciler, iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi programı sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olup olmamalarına bakılmaksızın lisans programına devam edebilirler.

Daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Lisansüstü Programlarda önceki öğrenmelerin tanınması

Üniversite içindeki başka bir ana bilim/ana sanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlarla ilgili ana bilim/ana sanat dalının olumlu görüşü de alınarak, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Ana bilim/ana sanat dallarının yatay geçiş kontenjanları, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü kurulunca belirlenir.

Gerekli başvurulardan sonra yatay geçiş kayıt hakkını kazanan öğrenciler ilgili enstitülere kaydını yaptırırlar. Ders kaydını yaptıran öğrenci ilgili enstitüye ders kaydı yaptırdığı yarıyılın ilk dört haftası içinde başvurarak daha önceden almış olduğu derslerden muafiyetini talep edebilir. Öğrencinin bu talebi danışmanının önerisi ve ana bilim/ana sanat dalı kurul kararı ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Lisansüstü programlara yatay geçiş yapan öğrencinin başvurduğu ana bilim dalı için başvuru sırasında adaylarda aranan yabancı dil koşulunu sağlaması gereklidir.

Değişim Programları için

Değişim programları ile yurt dışına veya yurt içindeki bir başka üniversiteye gidip eğitimin tamamlayarak Üniversitemize gelen öğrencilerin oradaki üniversiteden aldıkları dersler ve dönemleri, Üniversitemiz tarafından tanınmaktadır. Bu amaçla öğrenciler değişim programından döndükten sonra gitmeden önce yapılan öğrenim anlaşmasındaki dersler dikkate alınarak transkript incelenir. Yurt dışı değişim programları için Tanınma Belgesi hazırlanır. Daha sonra ilgili akademik kurullar tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Öğrencinin gittiği üniversitede eğitimini tamamlayıp döndükten sonra o kurumda alınan dersler ve notları bölüm kurulu kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin diploma ekinde gösterilmek üzere not sistemine işlenir.

Informal (Sertifikaya Dayanan) ve Nonformal (Tecrübeye Dayanan) Öğrenmenin Tanınması

Öğrencilerin üniversiteye gelinceye kadar tecrübeye dayalı olarak edindikleri yabancı dil bilgisi üniversiteye kaydolduklarında onlara verilen dil sınavı ile değerlendirilir. Her eğitim-öğretim yılı başında bir yabancı dil seviye tespit sınavı yapılır. Seviye tespit sınavına, hazırlık eğitimi öngörülmeyen programlara ilk defa kayıt yaptıran tüm öğrenciler ile hazırlık eğitimi isteğe bağlı ve eğitimlerini Türkçe olarak yürüten programlara yeni kaydolan öğrenciler katılır. Bu sınavlar, Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından eğitim-öğretimin başladığı ilk iki hafta içinde yapılır. Bu sınavdan en az CC başarı notu alan öğrenci yabancı dil derslerinden başarılı sayılır ve alınan not öğrenci not çizelgesine (transkript) işlenir. Ayrıca yabancı dille eğitimin verildiği programlara kayıtlı olan öğrenciler, ilgili yabancı dilde bir yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavda başarı gösteren öğrenciler de yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olurlar ve esas programlarına başlarlar.