İnşaat Teknolojisi (II. Öğretim)

Ön Lisans Programı - Adana Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

İnşaat Teknolojisi Programı 2007-2008 eğitim-öğretim yılında normal öğretim, 2010-2011 eğitim -öğretim yılında da ikinci öğretimle eğitime başlamıştır. İnşaat teknikerleri; baraj, yol, hava alanı, konut vb yapı inşaatlarında aktif olarak görev alan, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu ya da yerel yönetimlerin doğal kaynak, ulaştırma/karayolu, yapı bölümleri ve malzeme test laboratuarlarında teknik eleman olarak çalışan meslek grubunu oluşturmaktadır. Karayolu, köprü, baraj, havaalanı, su getirme/ dağıtma sistemleri ve konutlardan ticaret merkezine kadar tüm yapıların planlama, proje, yapım ve kontrol aşamalarında teknik eleman olarak önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu bağlamda bir inşaat teknikeri yapılara ilişkin mimari ve ilgili diğer projelerin hazırlanmasında hem geleneksel yöntemleri ve hem de paket programları kullanabilmeli, yapı malzemelerine yönelik testleri alet, ekipman ve teknik bilgi ve becerisini kullanarak yapabilmeli ve ilgili detaylı raporları hazırlayıp, sonuçlarını değerlendirebilmelidir.İnşaat sahasının topoğrafik yapısını çıkarıp, değerlendirebilecek; karayolu kod ve yönlerini tespit edebilecek düzeyde ölçüm aletlerini kullanabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olmalıdır. Mezunlarımızın yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hak ediş düzenlemeleri, şantiye iş planlarının hazırlanması, yapıların güvenilir ve projesine uygun olarak yapılması ve diğer mühendislik teknolojisine ilişkin çalışmalar için yeterli teorik ve pratik bilgi düzeyinde olmaları beklenmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

İnşaat Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda özel veya kamuya ait farklı inşaat sektörü alanında (beton santralleri, yalıtım ve yapı malzemeleri üretim tesisleri, şantiyeler, mimari bürolar gibi) istihdam edilirler. İnşaat Teknikerleri: kendi işletmesini kurup işletebilecek bir güven duygusu ile donanmış; proje, yapı, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili mevzuatı bilen ve gerekli bürokratik işlemleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olarak mezun edilirler. Doğruluk ve etik değerler içerisinde, bağımsız çalışabilme ve karar verebilme yeteneğine sahip olmak bir inşaat teknikeri için önemli özelliklerdir. Aynı zamanda çalışma hayatında profesyonel uzmanlar yanında halk ile de ilişki kuracak niteliklere sahip olmalıdır. Nüfus artışı ve gelişen teknoloji, daha yüksek kapasitede ulaşım ağları, su kaynakları, mevcut yolların onarım ya da yeniden inşası, köprüler ve diğer yapıların tasarım ve inşasında, daha çok sayıda ve nitelikli inşaat teknikerine ihtiyacı beraberinde getirmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Halil KIRNAK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. Ümit Yaşar BAL

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. AHMET YÜCEL

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. Ümit Yaşar BAL

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. Ümit Yaşar BAL

Amaç

Bu programın amacı, yapı elemanlarının statik projelendirmesini yapabilen, inşaat sektöründeki önemli yönetmeliklerin (yapı denetim ve deprem yönetmeliği gibi) farkında olup buna göre planlama, projeleme ve dizayn çalışması gerçekleştirebilen, zemin mekaniği testlerini yapabilen, metraj-maliyet hesabını yapabilen, inşaat sektöründe kullanılan malzemelerin özelliklerini bilen, şantiye ve ulaşım yönetimi konusunda gerekli donanıma sahip, su kaynaklarının etkin kullanımı konusunda planlama becerisi olan inşaat teknikeri yetiştirmektir.

Hedef

Bilgi ve becerisi yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, nitelikli ara elemanlar yetiştiren bir program olmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan ve ilk basamak sınavı olan TYT den istenilen puanı alabilmesi.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat teknolojisi alanında önlisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Toplam 120 AKTS'lik dersleri başarı ile tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında staj çalışmasının da yapılması şarttır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

İnşaat Teknolojisi Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarına (İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümlerine) geçiş yapabilmektedir.

Staj

30 iş günü, inşaat şantiye ve/veya bürolarında.

Uygulamalı Ders

Bu program öğretim planında uygulamalı dersler yer almaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi uygulanmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programın değişim olanakları vardır.

İstihdam Olanakları

Program mezunları, her türlü yapı müteahhitlik hizmeti, baraj inşaatı, havalimanı inşaatı, liman inşaatı, su iletim hatları inşaatı, yapı proje tasarım büroları, her türlü yapı denetim hizmeti, resmi devlet dairelerinin kontrollük birimleri, yerel yönetimlerin kontrollük birimleri, özel denetim birimleri, tüm resmi ya da özel kurumların inşaat daireleri, proje uygulama büroları, inşaat danışmanlık hizmeti veren birimler vb. yerlerde istihdam alanı bulabilmektedir.