İletişim Çalışmaları (Tezli) (Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

İletişim Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, gündelik yaşamımızda süregiden iletişim süreçleri ile medyayı anlamak, açıklamak ve çözümleyebilmek amacıyla, 2017 yılında disiplinlerarası bir nitelikte kurulmuştur. İletişim alanında uzmanlaşmış, eleştirel ve etik sorumluluk sahibi araştırmacılar yetiştirmeyi hedefleyen program, çağımızın iletişim sorunlarını küresel, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde çalışılmasını öngörmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, kültürel çalışmalar, popüler kültür, siyasal iletişim, kültürlerarası iletişim, sağlık iletişimi, bilimsel iletişim, eğitim iletişimi, uluslararası iletişim, toplumsal cinsiyet çalışmaları, kültür ve kimlik, sanat ve iletişim, iletişim hukuku, iletişim etiği, iletişim psikolojisi, Bilişim iletişim sosyolojisi, iletişim antropolojisi, dilbilim ve dijital medya gibi birçok başlık altında iletişimle ilgili kuramsal yaklaşımları ve bu alanlarda araştırma ve çalışmaları içermektedir. Bu kapsam ise çağımızın iletişim sorunlarının evrensel akademik ve düşünsel bilgiden yararlanarak küresel, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde incelenmesini önermektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. İLKER ÖZDEMİR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. İLKER ÖZDEMİR

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. İLKER ÖZDEMİR

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. İLKER ÖZDEMİR

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi ÇİĞDEM YASEMİN ÖZKAN

Amaç

İletişim Çalışmaları alanındaki uluslararası çalışmaları yakından takip etmekle kalmayıp bu çalışmaların içinde yer alan, akademik araştırmaların yayınlanmasını ve uluslararası konferanslara katılımı destekleyen, etik ilkelere saygılı bir akademik ortam sağlanması amaçlanmaktadır.

Hedef

İletişim Çalışmaları yüksek lisans programının hedefleri, • İnsani ve sosyal bilimler odaklı, kültürel söylem ve pratikler, teknolojik altyapılar ve ekonomi-politik yaklaşımlarla medya alanına yönelik kuramsal ve metodolojik donanıma sahip; • Eleştirel düşünce ve etik sorumluluğun önemini bilen ve bu doğrultuda davranabilen; • Alanın disiplinlerarası niteliğine uygun, iletişimin alt alanlarında (radyo, televizyon, yeni medya, gazetecilik, kamusal iletişim, sinema, reklamcılık, halkla ilişkiler) yer alan yeni yaklaşımlara ve tartışmalara katkıda bulunabilen; • Bilgi ve becerilerini kullanarak iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretebilen, politika önerileri geliştirebilen ve bunları proje ve etkinliklere dönüştürebilen; • Edindiği donanımı başkalarına aktarabilecek açıklıkta akademik yayınlar yapabilen mezunlar vermektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler “Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ile yazılı/mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İletişim Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans diploması verilir. İletişim Çalışmaları alanında Bilim Uzmanı ünvanı kazanır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Aldığı bütün dersleri başarıyla tamamlamış olmak. Yüksek Lisans tez önerisinin kabul edilmesi. Tezini yazmak ve savunmak ve jüri önünde savunduğu tezin başarılı bulunması.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bu programın staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus değişim programı yürürlüktedir.

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde iletişim ve medya kurumları başta olmak üzere çeşitli araştırma şirketleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşları gibi pek çok ulusal ve uluslararası kurumda görev alabilmektedir. Ayrıca akademik gelişimlerini sürdürmek ve doktora programlarına katılabilmek yönünde hazır olmaları da önemlidir.